The Significans of the Sexual Identity in Drug Abuse Treatment

DSpace Repository

The Significans of the Sexual Identity in Drug Abuse Treatment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The Significans of the Sexual Identity in Drug Abuse Treatment
Author Molin, Irene ; Wågby, Angelica
Date 2006
English abstract
Valet av vårt ämne har framförallt sprungit ur att vi har sett en brist vad gäller problematisering kring sexuell identitet och socialt arbete. Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur personal på behandlingshem ser på den sexuella identitetens betydelse inom missbrukarvård. Vi har dessutom intervjuat en psykolog på RFSL om hennes perspektiv på ämnet. I uppsatsen tar vi även upp hur man ser på sexualiteten och den sexuella identiteten i förhållande till kön, då vi har sett att kön och sexualitet är tätt sammankopplat. Vi har använt oss av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med två personer som arbetar på könssegregerad missbruksbehandling och två som arbetar på könsblandad. Den femte personen är från RFSL och har en annan utgångspunkt eftersom hon står utanför den institutionella missbrukarvården. Intervjupersonernas svar har vi analyserat och tolkat med hjälp av tidigare forskning samt teorier framförallt av Judith Butler, Beverly Skeggs samt Robert W. Connell. Uppsatsens visar hur intervjupersonerna förhåller sig till och ser på just den sexuella identiteten i förhållande till behandling. Vad vi framförallt har sett varit genomgående är att sexualitet i sig kan vara svårt att tala om, vilket ger personer som är osäkra i sin sexuella identitet litet utrymme att komma till tals och få den hjälp den behöver. När det gäller sexualitet och sexuell identitet har vi sett att man ofta resonerar kring komplementära kön.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kön
sexuell identitet
heteronormativitet
missbrukarvård
Handle http://hdl.handle.net/2043/2138 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics