JÄVLAR ANAMMA! EN STUDIE OM VÄGEN UT UR MISSBRUK / THE SPIRIT WITHIN. A STUDY ON THE WAY OUT OF DRUGADDICTION.

DSpace Repository

JÄVLAR ANAMMA! EN STUDIE OM VÄGEN UT UR MISSBRUK / THE SPIRIT WITHIN. A STUDY ON THE WAY OUT OF DRUGADDICTION.

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title JÄVLAR ANAMMA! EN STUDIE OM VÄGEN UT UR MISSBRUK / THE SPIRIT WITHIN. A STUDY ON THE WAY OUT OF DRUGADDICTION.
Author Ambuhm, Anna ; Bergstrand, Therése
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att undersöka vägen ut ur missbruk. Vi har utgått från följande frågeställningar: Varför bryter man upp från missbruk? Vad är viktigt för att kunna bryta upp från missbruk? Vad är viktigt för att kunna upprätthålla drogfrihet? Vi har i vår uppsats haft en fenomenologisk ansats som genomsyrat uppsatsen på så vis att informanternas berättelser har fått stort utrymme. Därför har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer med fem personer som har brutit upp från missbruk och lever drogfria idag. De teoretiska perspektiven, som vi valt efter undersökningens genomförande, består av teorier om olika vägar ut ur missbruk, samt teorier om sociala band. Resultatet i denna undersökning visar att vägen ut ur missbruk kan se olika ut, men våra intervjupersoners berättelser har ändå ett antal gemensamma nämnare. Vi fann att missbrukets negativa konsekvenser, och olika negativa kritiska händelser, i kombination med stödet i relationer frammanade en insikt om och en inom individen förankrad vilja att bryta upp från missbruket. Dessa tre komponenter utgjorde tillsammans anledningen till varför våra informanter bröt upp från missbruket. Relationer, dvs. stödet från betydelsefulla personer i nätverket, framstod som viktigt även för att kunna bryta upp från missbruket. Viktigast för uppbrottet var dock en inre drivkraft som bestod i en, i grunden, positiv självbild och en tro på den egna förmågan att lyckas med uppbrottet. För att sedan kunna upprätthålla drogfriheten framträdde två tydliga trender i våra informanters handlande. Dels tillbakablickar på missbrukets negativa konsekvenser, och dels strävandet efter och värderandet av positiva komponenter i det nya drogfria livet, såsom återuppbyggda och nyetablerade relationer, sysselsättning, bostad och personlig utveckling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Drogfrihet
missbruk
sociala band
uppbrott
återhållande krafter
Handle http://hdl.handle.net/2043/2139 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics