Tre pedagogers erfarenhet av den tidiga läs- och skrivinlärningen

DSpace Repository

Tre pedagogers erfarenhet av den tidiga läs- och skrivinlärningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tre pedagogers erfarenhet av den tidiga läs- och skrivinlärningen
Author Reeman, Akily
Date 2016
Swedish abstract
Min analytiska ingång för undersökningen handlar om läs- och skrivinlärning och miljöns betydelse, det vill säga hur tre pedagoger arbetar för att möjliggöra att eleverna på ett sätt som de upplever som meningsfullt uppnår målen, samt vilka möjligheter och svårigheter som pedagoger upplever med dessa olika arbetssätt. För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Undersökningsgruppen består av två grundskollärare och en specialpedagog som arbetar på en skola i ett mångkulturellt område i södra Sverige. Genom att tematisera pedagogernas svar har jag tagit fasta på och analyserat varje enskild lärares arbetssätt, syn och erfarenhet. Undersökningen visar att pedagogerna blandar olika inlärningsmetoder och arbetssätt i sitt inledande arbete med den tidiga läs- och skrivinlärningen och att de ofta plockar upp delar av olika metoder och gör de till sina egna. Undersökningen visar även att pedagogerna enades starkt om betydelsen av variationen i undervisningen då eleverna lär sig på olika sätt och har olika bakgrund och behov. Att väcka och behålla läslusten och nyfikenheten är en av lärarens största och viktigaste uppgift samt att skapa et klassrumsklimat där vänlighet, social kompetens och sarmarbete mellan läraren och eleverna går hand i hand.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21429 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics