Vårdnadsfrågor En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor

DSpace Repository

Vårdnadsfrågor En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vårdnadsfrågor En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor
Author Guerrero, Jane ; Sävervik, Bodil
Date 2006
English abstract
Caretaking issues – a study in how courts can view caretaking issues.
Swedish abstract
Vårt intresse för ämnet väcktes av uppgifter i media om att domstolarna i vårdnadstvister till skillnad från tidigare oftare dömde till männens fördel och att flera barn därigenom hamnade hos olämpliga fäder. Syftet med arbetet var att undersöka om de ändringar som gjordes i föräldrabalken 1998 blivit till nackdel för ena könet. Vidare ville vi undersöka hur begreppet barnets bästa tillämpades. Som undersökningsmaterial använde vi förarbetena till ändringarna i föräldrabalken, domar från hovrätten före och efter reformen 1998, samt tre viktiga prejudikat från Högsta domstolen. Vi fann att lagändringen 1998 medfört att domstolarna dömde till gemensam vårdnad även i fall där misstankar fanns om våld och övergrepp från fädernas sida mot mödrar och barn. Vi fann flera fall där män som utövat våld tillerkändes umgänge. Vi fann slutligen att domstolarna använde begreppet barnens bästa konsekvent för att motivera sina domslut, men ofta på ett schablonartat sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Vårdnad
boende
umgänge och barnets bästa
Handle http://hdl.handle.net/2043/2143 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics