Mäns våld mot kvinnor

DSpace Repository

Mäns våld mot kvinnor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mäns våld mot kvinnor
Author Edqvist, Åsa ; Eklund Berning, Stina
Date 2006
English abstract
Åsa Edqvist & Stina Eklund Berning. Mäns våld mot kvinnor. Förklaringar till våldets uppkomst sett utifrån Kriscentrum för män i Malmö och utifrån Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Malmö. Men’s violence towards women. Explanations on the origins of violence seen from the perspective of the Crisis centre for men in Malmö and from the perspective of the Crisis centre for women subjected to violence including their children in Malmö. I denna studie kommer mäns våld mot kvinnor att behandlas. Ämnesvalet grundar sig i att öka kunskapen i ämnet, samt att få en så nyanserad bild som möjligt av det manliga våldet. Med anledning av detta har vi valt att utgå från hur personalen från Kriscentrum för män i Malmö respektive Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Malmö förklarar våldets uppkomst. Vid sidan om detta kommer även verksamheternas behandlingsarbeten samt deras samarbete att behandlas. Anledningen till att vi valt att utgå från dessa verksamheter är för att de skiljer sig åt då de vänder sig till de våldsutövande männen respektive de våldsutsatta kvinnorna och därmed har de olika utgångspunkter. Det empiriska materialet grundar sig på en kvalitativ studiemetod bestående av två halvstrukturerade intervjuer med personal från Kriscentrum för män i Malmö och en personal från Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Malmö. Vid sidan om detta består studien även av ett teoretiskt material i form av tidigare forskning och olika perspektiv rörandet ämnet. De perspektiv, som framförallt kommer att lyftas fram är sett utifrån den feministiska våldsforskningen samt utifrån avvikelseperspektivet. Studien visar på att förklaringarna till våldets uppkomst delvis skiljer sig åt mellan de båda verksamheterna, vilket även behandlingarna gör. Slutligen visar studien att det finns möjligheter till ett samarbete mellan verksamheterna, men att de överskuggas av svårigheter. Examensarbete i socialt arbete, 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2005.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Våld
män
kvinnor
förklaringar
behandling och samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/2146 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics