Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa

DSpace Repository

Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa

Details

Files for download
Icon
English summary
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa
Author Mattsson, Torun
Date 2016
English abstract
The aim of this thesis is to highlight and discuss teachers’ and students’ meaning-making processes in the performance of expressive dance assignments as part of the curriculum in Physical Education (PE). Using a theoretical framework that draws upon John Dewey’s transactional perspective, the analysis of teaching, learning processes, and expressive dance as part of the curriculum of the subject takes its starting point in practical experiences. In a pedagogical intervention, four PE teachers and 68 secondary school students participated. A dance theme was created with its basis in Laban’s framework of movements, in order to create experiences of movement and aesthetic expression. Multiple methods, such as video recordings of teaching, interviews with teachers, and students’ narratives in logbooks, were used to highlight the research questions of this thesis from different perspectives. The concept of transaction as well as practical epistemology analysis (PEA) was applied in the analysis of teaching, movement patterns, and students’ texts. The term risk was used to analyze the pedagogical consequences of teaching. The study shows that the participating teachers altered their methods of teaching, becoming pedagogues creating opportunities for the exploration of movements rather than delivering instructions for dance steps. The teachers developed new habits, which facilitated nuanced and differentiated interplays with the surroundings, as well as the ability to take and manage risks in teaching. Altered teaching content in the form of expressive dance assignments provided opportunities for reintroducing aesthetic aspects of movements to the subject of PE, leading to a shift of focus to the purpose and meaning of movements. The teachers discovered new groups of students, who did not ordinarily dominate the PE classes. Furthermore, the study shows that expressive dance assignments disrupt the gender coding of movements in PE. This thesis shows that bodying is a valuable skill, and that Laban’s framework of movements provides teachers and students with tools and a language that can be used to clarify the learning in PE. Additionally, aesthetic learning processes are highly important aspects of a bodily practice when it comes to understanding oneself and others better. The study also shows that teaching focused on exploration combined with expressive dance assignments can challenge the patterns of competition and ranking that exist within PE.
Swedish abstract
Syftet med föreliggande avhandling är att belysa och diskutera lärares och elevers meningsskapande processer när expressiva dansuppdrag iscensätts i skolämnet idrott och hälsa. Avhandlingen tar avstamp i pragmatismen och genom Deweys transaktionella perspektiv studeras lärares undervisning, elevers lärprocesser och expressiv dans som undervisningsinnehåll i en sammanhållen helhet. I en pedagogisk intervention deltog fyra lärare i ämnet idrott och hälsa samt 68 högstadieelever på en skola. Ett sammanhållet danstema med utgångspunkt i Rudolf Labans rörelseramverk skapades för att uppmärksamma rörelseupplevelser och estetiska uttryck. Multipla metoder i form av videoobservationer av undervisningen, intervjuer med lärarna och elevers narrativ i loggböcker användes för att belysa frågeställningarna från olika håll. Transaktionsbegreppet och praktisk epistemologisk analys (PEA) prövades för analyser av rörelsehandlingar och elevers texter. Begreppet risk användes för analyser av pedagogiska konsekvenser i undervisningen. Resultaten visar att lärarna förändrar sin undervisning och blir pedagoger som skapar förutsättningar för att utforska icke-förutbestämda rörelser i stället för instruktörer av danssteg. Lärarna utvecklar nya vanor som möjliggör nyanserade och differentierade samspel med miljön och förmåga att ta och hantera risker i undervisningen. Ett förändrat undervisningsinnehåll i form av expressiva dansuppdrag ger möjligheter att återinföra estetiska aspekter på rörelser och därigenom sätta fokus på rörelsers innebörd och mening. Lärarna upptäcker nya grupper av elever, de som vanligen inte dominerar idrottsundervisningen. Resultaten visar vidare att normer kring flickor och pojkars rörelser i ämnet idrott och hälsa rubbas när de deltar i expressiva dansuppdrag. Avhandlingen pekar på att kroppsliggörande är ett värdefullt kunnande och att Labans rörelseramverk ger lärare och elever verktyg och språk att tydliggöra lärandet i ämnet idrott och hälsa. Därtill är estetiska lärprocesser betydelsefulla i en kroppslig praktik för att bättre lära känna sig själv och andra. En utforskande undervisning i kombination med expressiva dansuppdrag kan utmana logiker av tävling och rangordning i ämnet idrott och hälsa.
Publisher idrottsforum.org
Series/Issue Malmö Studies in Sport Sciences;23
ISSN 1652-3180
ISBN 978-91-85645-23-7
Pages 312
Language swe (iso)
Subject Aesthetic learning processes
bodying
expressive dance
meaning-making
pedagogical intervention
Physical Education
practical epistemology analysis
transaction
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21508 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-85645-23-7 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics