Skapande verksamhet i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skapande verksamhet i förskolan
Author El Mansi, Jenny
Date 2016
Swedish abstract
Syftet är att undersöka skapande verksamhet i några Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Mina frågeställningar är: • Vilken är förskollärarnas syn på barnens lärande i den skapande verksamheten? • Hur använder förskollärarna den skapande verksamheten i ett lärande och språkutvecklande syfte? • Vad betyder den fysiska miljön i en skapande verksamhet? Datainsamlingsmetoderna är kvalitativ intervju och deltagande observation. Materialet består av fyra intervjuer med förskollärare från fyra olika Reggio Emilia-inspirerade förskolor och observationer vid tre av dem. Resultaten visar att den skapande verksamheten karaktäriseras av vägledning och lyssnandets pedagogik, där samspel och dialog används i ett språkutvecklande syfte. Ett annat tydligt resultat är hur den pedagogiska miljön ger plats för olika uttrycksformer och material. En viktig slutsats är att skapande verksamhet kan leda till samspel och dialog, som i sin tur kan leda till lärande och språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject dialog
lärande
pedagogisk miljö
Reggio Emilia
samspel
skapande
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/21631 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics