Ska verka spontant skrivet :-) - En undersökning om ungas användande av bloggar som informationskällor, med fokus på dold reklam och dess problematiker

DSpace Repository

Ska verka spontant skrivet :-) - En undersökning om ungas användande av bloggar som informationskällor, med fokus på dold reklam och dess problematiker

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Olofsdotter, Anna
dc.date.accessioned 2016-12-15T12:48:26Z
dc.date.available 2016-12-15T12:48:26Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/21702
dc.description Människor utsätts dagligen för tusentals reklambudskap, varav flertalet sållas bort. Budskapen behöver således finna nya vägar mottagaren, något som görs bland annat genom dold reklam i bloggar. Konsumentverket gav i slutet av 2015 ut en vägledning marknadsföring i bloggar och sociala medier, vars syfte var att höja kunskapsnivån kring marknadsföringslagen hos bloggare och som tydliggör att mottagarna ska kunna skilja mellan marknadsföring och övrigt innehåll. Med bakgrund i vägledningen var syftet med studien att undersöka hur bloggar kan användas som verktyg för marknadsföring, hur unga förhåller sig till den dolda reklam som förekommer på bloggar och den problematik som uppkommer på grund av bristande transparens. Undersökningens inledande metod utgjordes av kvalitativa intervjuer med två personer som ansågs ha kännedom om forskningsområdet, för att skapa en bakgrund och en bild av forskningsområdet och dess problematiker. Därefter skickades en enkät ut, baserad på den kunskap som genererats i intervjuerna samt den teori som studerats. Enkätens syfte var att kartlägga ungas medvetenhet och tankar kring Konsumentverkets vägledning, samt att undersöka hur de uppfattar och förhåller sig till dold reklam på bloggar. Resultatet visar att endast en fjärdedel av studiens totala antal respondenter känner till Konsumentverkets vägledning om marknadsföring i bloggar och att ännu färre känner till syftet och innehållet i den. Det visar även att respondenterna känner ett bristande förtroende för bloggare. Respondenterna uppger att de föredrar reklammärkning och transparens i bloggarna i teorin, vilket verkar baseras på en uppfattning kring att det är ”rätt” att reklammärka. Samtidigt verkar de i praktiken inte lägga lika mycket vikt vid reklammärkningen. Slutsatsen är således ett förslag om att sprida vägledningen bland bloggläsarna för att öka medvetenheten bland bloggarna, då det skulle kunna resultera i att läsarna ställer ytterligare krav på bloggbranschen. en_US
dc.description.abstract People are exposed to thousands of advertising messages on a daily basis, most of which are ignored by them. Therefore, the messages need to find new ways to the recipient, which can be done by hidden advertising in blogs. Konsumentverket published a guidance on advertising in blogs and social media, in 2015. It aimed to raise awareness among bloggers and clarify how to distinguish advertising from other blog content. The aim of this study was to investigate how blogs can be used as marketing tools, how young people relate to the hidden advertising messages on blogs and the problems that can occur because of a lack of transparency. The study initially consisted of interviews with two people who were considered to have knowledge regarding the topic, to create a background and an understanding of the research area and its problems. A questionnaire was then distributed, based on the knowledge generated in the interviews. The objective was to identify young people's awareness and thoughts on Konsumentverkets guidance, and to investigate how they perceive and relate to hidden advertising on blogs. The results show that only a quarter of the total number of respondents was familiar with Konsumentverkets guidance on marketing in blogs and even fewer had any knowledge of the purpose and content. It also shows that the respondents have a lack of confidence in bloggers. The respondents prefer labelled advertising and transparency in blogs, in theory, which seems to be based on an idea around that it is "correct" to label advertising. At the same time, they seem to not put as much emphasis on labelled advertising when they actually read blogs. The conclusion therefore involves a suggestion to distribute Konsumentverkets guidance among blog readers to raise awareness among bloggers, as it could result in readers demanding more transparency regarding labelled advertising in the blog industry. en_US
dc.format.extent 56 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Blogg sv_SE
dc.subject Bloggbranschen sv_SE
dc.subject Dold reklam sv_SE
dc.subject Konsumentverket sv_SE
dc.subject Marknadsföringslagen sv_SE
dc.title Ska verka spontant skrivet :-) - En undersökning om ungas användande av bloggar som informationskällor, med fokus på dold reklam och dess problematiker en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Produktionsledare - Media
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics