Meningsskapande processer i möten med expressiv dans i ämnet idrott och hälsa

DSpace Repository

Meningsskapande processer i möten med expressiv dans i ämnet idrott och hälsa

Details

Files for download
Icon
Oral presentation
Overview of item record
Publication Conference other
Title Meningsskapande processer i möten med expressiv dans i ämnet idrott och hälsa
Author Mattsson, Torun
Date 2016
Swedish abstract
Ämnet idrott och hälsa står inför ett antal utmaningar. Tidigare forskning visar att ämnet består av ett smörgåsbord av aktiviteter, där det huvudsakliga syftet går ut på att lära sig en sund livsstil samtidigt som ämnet verkar befinna sig i en tävlings- och rangordningslogik. Ämnet tycks inte heller inkludera alla elever, och pojkar med erfarenheter från föreningsidrotten (vanligen lagbollspel) tillåts dominera undervisningsinnehållet. Dans förekommer sparsamt och behandlas vanligen utifrån fysiska aspekter. Syftet i denna ämnesdidaktiska studie är att belysa och diskutera lärares och elevers meningsskapande processer när expressiv dans iscensätts i ämnet idrott och hälsa inom ramen för en pedagogisk intervention. Fyra lärare och 68 elever på en högstadieskola deltog i ett tema med expressiv dans med utgångspunkt i danspedagogen Rudolf Labans rörelseramverk. Det empiriska materialet består av lärarintervjuer, elevers loggböcker och videoobservationer. Analyser gjordes med avstamp i pedagogen John Deweys pragmatism, där ansatsen riktas mot ömsesidigheten i människors handlingar i samspel med omgivningen. Centrala begrepp i analysen är estetisk erfarenhet, meningsskapande och vanor. Resultaten visar att lärarna förändrade sin undervisning och arbetade med utforskande läruppgifter. Labans rörelseramverk blev ett viktigt verktyg för att kunna hantera estetiska rörelseuppdrag med icke förutbestämda rörelser. Lärarna upptäckte nya elever, andra än de som brukar dominera idrottsundervisningen. Eleverna lärde sig individuellt och i samspel med andra att uttrycka känslor och tankar genom rörelser. Vidare bidrog utforskande dansuppdrag till att rubba elevers vanor och att bryta invanda mönster. Eleverna tog ansvar för sina lärprocesser, där fokus låg på rörelsens mening och inte dess funktion.
Conference
Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD) : ämnesdidaktiska broar (19-21 april 2016 : Malmö, Sweden)
Publisher Malmö högskola, Lärande och Samhälle
Language swe (iso)
Subject meningsskapande
expressiv dans
estetiska lärprocesser
idrott och hälsa
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21719 Permalink to this page
Link https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Naitonell-amne... (external link to related web page)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics