Didaktiska dilemman i Vision III

DSpace Repository

Didaktiska dilemman i Vision III

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Didaktiska dilemman i Vision III
Author Rydberg, Christian
Date 2016
Swedish abstract
Denna pågående licentiatstudie följer en lärargrupp som bedriver en reflexiv och ämnesövergripande undervisning kring kontroversiella frågor i linje med Sjöströms och Eilks (2016) Vision III om en eko-reflexiv undervisning (Sjöström, Eilks & Zuin 2016). I sådan naturorienterande undervisning sätts bildning och holistiska, etiska och politiska förhållningssätt i förgrunden. Målet är att ge alla elever möjlighet att utvecklas som självständiga politiska subjekt. En undervisning som denna innebär att lärare ställs inför olika didaktiska dilemman, vilka hanteras både genom medvetna val och i målstyrda handlingar, men även med oreflekterade operationer. Studien syftar till att studera de didaktiska dilemman som framträder och analysera deras väsen för att sedan i ett sistasteg skapa ett verktyg för lärare att analysera och reflektera kring denna form av undervisning. Med utgångspunkt att didaktik är lärares professionsvetenskap (Jakobson, Lundegård & Wickman 2014) är den övergripande forskningsdesignen inspirerad av modeller där forskare och praktiker samarbetar genom att tillsammans göra iterativa systematiska undersökningar. Studien ämnar anta ett verksamhetsteoretisk perspektiv på skolans kollektiva och komplexa verksamhet för att studera hur deltagarnas handlingar och operationer inom denna form av undervisning påverkas av både inre och yttre faktorer. Olika didaktiska motsättningar och dilemman uppstår i det dagliga arbetet som kan vara hinder för en lyckad undervisning, men genom att synliggöra dessa dilemman och diskutera dem kan detta stödja en bestående förändring och utveckling av undervisningen. Studien har i form av ett didaktiskt modelleringsprojekt följt fem europeiska högstadieskolor (i fem olika länder) som arbetat tillsammans inom ett EU-finansierat Erasmus+-partnerskap för att skapa ämnesövergripande undervisningsarenor. Lärare och elever har under en tvåårsperiod arbetat med olika kontroversiella hållbarhetsfrågor med naturvetenskapligt, tekniskt och samhällsvetenskapligt innehåll och med socio-politiska och etiska aspekter. Lärargrupperna har utgått från en gemensam didaktisk modell med gemensamma arbetsuppgifter men har sedan designat sina egna undervisningsupplägg efter sin egen kontext. Fokus i forskningsstudien är hur just de svenska deltagarnas didaktiska val och handlande kan speglas mot övrigas. Med hjälp av den variation som funnits har didaktiska dilemman identifierats och dessa har sedan diskuterats i fokusgrupper. Data från fokusgruppsintervjuer har kompletterats med deltagande observationer och detta ska analyseras ingående med en abduktiv ansats.    I ett första steg har flera olika didaktiska dilemman identifierats ur data och analyserats preliminärt. Detta har vidare följts upp med ett andra steg med fördjupande fokusgruppsintervjuer där fortsatt analys av ny och tidigare empiri ska beskriva dilemmanas väsen i form av bakomliggande orsaker och möjliga konsekvenser. Studiens ambition är sedan att detta ska leda fram till ett steg tre i form av ett didaktiskt verktyg för praktiken. Verktyget ska exempelvis kunna fungera som stöd vid kollegiala samtal kring att arbeta med kontroversiella och ämnesövergripande frågor i linje med Vision III. Licentiatuppsatsen är planerad att läggas fram hösten 2018. Handledare är Jesper Sjöström och Clas Olander. Projektet görs inom FontD och delfinansieras av Ängelholms kommun.  
Conference
Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning (27-28 oktober, 2016 : Örebro, Sverige)
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Konferensen behandlar teoretisk och empirisk forskning om utbildning s... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21745 Permalink to this page
Link https://www.oru.se/institutioner/Humaniora-utbildn... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics