Förskolebarns utevistelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förskolebarns utevistelse
Author Lundell, Charlotte ; Vincent-Vivian, Jenny
Date 2006
English abstract
Pre-school Children in Outdoor Activities Interviews with Teachers in Pre-school
Swedish abstract
Abstract Titel: Förskolebarns utevistelse. Intervjuer av lärare i förskolan Författare: Lundell, Charlotte & Vincent-Vivian, Jenny (2005): Syftet med vårt arbete är att synliggöra hur lärarna på förskolan tänker kring förskolebarnens utevistelse och även hur de ser den egna förskolegården. För att synliggöra detta frågar vi oss vad lärarna har för tankar kring förskolebarns utevistelse och vilka tankar de har kring utevistelsens betydelser för barnens utveckling och lärande samt sin egen roll i barnens utevistelse. Vi undrar även hur lärarna gör för att uppfylla förskolans uppdrag vad gäller utevistelse enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). Vi har i vår studie använt oss av tre olika förskolor, en förskola i staden, en förskola belägen i mindre ort och en förskola med ur och skur verksamhet. Vi gjorde intervjuer med tre lärare på varje förskola. Vårt resultat visar att intresset för att använda utemiljön i den pedagogiska verksamheten varierar bland lärarna från de olika förskolorna vilket påverkar deras användande av utemiljön som ett pedagogiskt rum. Där lärarna är mer medvetna om den positiva betydelsen utevistelsen har för barns lärande och utveckling har utemiljön en större roll i den pedagogiska verksamheten. Vi upptäckte även skillnad mellan förskolorna när det gäller hur lärarna såg på sin egen roll i barns utevistelse. Nyckelord: Förskolebarn- förskolegård - utemiljö - utevistelse – ur och skur verksamhet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskolebarn
förskolegård
utemiljö
utevistelse
ur och skur verksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2178 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics