Kollektivtrafikens roll i resenärens vardagsliv : En litteraturöversikt

DSpace Repository

Kollektivtrafikens roll i resenärens vardagsliv : En litteraturöversikt

Details

Files for download
Icon
Rapport
Overview of item record
Publication Report
Title Kollektivtrafikens roll i resenärens vardagsliv : En litteraturöversikt
Author Book, Karin ; Henriksson, Malin ; Levin, Lena ; Svensson, Åse
Date 2016
English abstract
In 2015 a new research and development area started at K2 with the aim to increase knowledge on traveller perspective in public transport. The present literature review will show primarily the breadth of past and ongoing research and investigations on travellers. The claim is not to be comprehensive, but relatively extensive. The overview takes off with a chapter on studies of travellers’ behaviour, preferences and attitudes. It describes e.g. studies of stated preferences, quality of public transport and well-being of passengers, based on the travellers’ statements and behaviour. Next comes a chapter that describes studies of the complexity of travel and everyday life, which include travel and time, as well as activities associated with public transport and what travellers do when they travel by public transport. Furthermore, one chapter describes studies on accessibility. Partly it is about physical accessibility, with focus on the accessibility to vehicles, railway stations and bus stop locations; partly it is about social aspects of accessibility and travellers’ experiences of their availability to public transport. The literature review also contains a chapter on studies about different passenger groups, which is a vast area where several different categories of travellers can be discerned; such as age (children, young people, older people), sex (gender), travellers with disabilities, commuters and commuting, school trips, leisure trips, etcetera. Furthermore, the literature review has a chapter on studies of safety and security in public transport and its surroundings as well as a chapter on methods and models that are used in planning. In the final chapter, knowledge identified in the overview is discussed in relation to what is needed in the future. Studies of the whole journey (“hela resan”) is seen as a development area and also considered as complementary to the previous knowledge base. Likewise, there is a need for public transport planning to increase knowledge of travellers’ everyday life and to meet the citizens’ needs for everyday mobility (i.e. both users and non-users of public transport). The development of complementary methods and models for forecasting in the planning is also an area for further R&D, as well planning for sustainable travel (travel by public transport in combination with e.g. walking and bicycles).
Swedish abstract
År 2015 startade ett nytt forsknings- och utvecklingsområde vid K2 som med olika metoder och angreppssätt ska arbeta med studier som har perspektiv på resenärerna i kollektivtrafiken. Föreliggande litteraturöversikt visar på i första hand bredden i tidigare och pågående forsknings- och utredningsarbete om resenärer. Den gör inte anspråk på att vara heltäckande, men resultatet är ändå relativt omfattande. Översikten tar avstamp med ett kapitel om studier av resenärers beteende, preferenser och attityder. Där beskrivs studier av beteendevetenskaplig karaktär om bland annat kvalitet i kollektivtrafiken och om välbefinnande hos resenärer, baserade på resenärers utsagor och beteenden. Därefter kommer ett kapitel som beskriver studier om resandet och vardagslivets komplexitet, vilket bland annat handlar om resande och tid, samt aktiviteter i samband med kollektivtrafikresor och vad människor gör när de reser med kollektivtrafik (utöver att förflytta sig från en plats till en annan). Vidare beskriver vi i ett kapitel studier om tillgänglighet. Dels handlar det om fysisk tillgänglighet med fokus på fordon, stations- och hållplatsmiljöer; dels handlar det om sociala aspekter på tillgänglighet och om resenärers upplevelser och erfarenheter av tillgänglighet i och till kollektivtrafiken. Ett kapitel beskriver olika resenärsgrupper och deras erfarenheter, vilket är ett omfattande område där flera olika sätt att kategorisera resenärer går att skönja i tidigare studier; såsom ålder (barn, unga, äldre), kön (jämställdhet), resenärer med funktionsnedsättningar, pendlare, arbetsresor, skolresor, fritidsresor. Vidare följer ett kapitel om studier av trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken och dess miljöer samt ett kapitel om metoder och prognosmodeller som används i planeringen. I ett avslutande kapitel diskuterar vi vad som framträder via den forskning och utredningsverksamhet som kartlagts i litteraturöversikten. Vad behöver beforskas mer och hur ser kunskapsluckorna ut? Hela resan är ett område som vi ser har utvecklingspotential i förhållande till tidigare studier, detta vill vi prioritera i vårt forsknings- och utvecklingsområde. Likaså tror vi att man inom kollektivtrafiken behöver öka kunskapen om resenärerna för att kunna möta behoven i deras vardagsliv. Utvecklingen av komplementära metoder och modeller för prognoser i planeringen är också ett angeläget område, liksom att planera för hållbart resande (premiera resande med kollektivtrafik i kombination med till exempel gång och cykel).
Link http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/kollektivtrafikens_roll_i_resenarens_vardagsliv_2016-17_.pdf .Icon
Publisher K2-Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Series/Issue K2 Working Paper;2016:17
Language swe (iso)
Subject kollektivtrafik
resenärer
vardagsliv
kunskapsöversikt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21798 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics