Klassrumsinteraktion, smågruppsarbete och bilder i NO-undervisningen

DSpace Repository

Klassrumsinteraktion, smågruppsarbete och bilder i NO-undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Klassrumsinteraktion, smågruppsarbete och bilder i NO-undervisningen
Author Mellvig, Katinka
Date 2006
English abstract
The purpose of the study was to investigate the interaction and communication in two seventh grade classrooms. The pupils had different linguistic backgrounds and the study had a focus on the development of Swedish as a second language. During a biology lesson the pupils where formed in mixed groups. They where given a text about the legal right of access to private land and open country. Together they should draw a picture that would explain to tourists what the law was about. In the study different methods where used; observations of the classroom and of the small groups, tape recording of small group talk and interviews with the teacher and the pupils as well as picture analysis. The study showed that the interaction in the classroom was dominated by the teachers voice. This had an effect on the communication in some of the small groups were the pupils did not listen to each other. But in other groups the pupils had a more democratic communication. It is of great importance how the teacher forms the tasks in order to get the pupils to communicate and listen to each other.
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att undersöka klassrumsinteraktionen i två sjundeklasser med elever med blandade språkbakgrunder. Undersökningen innehåller ett undervisningsförsök där eleverna i smågrupper skulle omsätta innehållet i en faktatext till en bild. Genom observationer, bandinspelningar och intervjuer undersöktes kommunikationen i smågrupperna. Bilder samlades in och analyserades. Det visade sig att klassruminteraktionen mestadels var monologisk men med en strävan från lärarens sida att få eleverna mer delaktiga. Kommunikationsmönstret skilde sig åt mellan grupperna, några diskuterade mycket medan andra ritade under tystnad. Bilderna föreställde oftast gubbar som utförde aktiviteter i naturen. Mina slutsatser var att man borde fostra eleverna in i ett dialogiskt förhållningssätt till den naturvetenskapliga diskursen och andra elevers yttringar. Det är också viktigt hur man utformar gruppuppgifterna så att eleverna måste kommunicera med varandra för att lösa uppgiften. Bildskapandet ger eleverna ytterligare ett sätt att uttrycka sig på och kan fungera som ett stöd när de ska förklara saker för varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject second language learners
cooperative learning
drawing pictures in science education
interaction in the science classroom
Handle http://hdl.handle.net/2043/2181 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics