Tills döden skiljer oss åt

DSpace Repository

Tills döden skiljer oss åt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tills döden skiljer oss åt
Author Elgström, Therese ; Svensson, Linnéa
Date 2017
English abstract
Background: Death is for many people both frightening and painful. Palliative care provides a comprehensive care for the person who has been diagnosed with a deadly disease. The palliative care can be divided into two separate phases, one general phase and one specialized phase. The palliative disease is also divided into two separate parts, the early phase and the latter phase which are decided with a breakpoint conversation. When death is approaching the status of patient changes and various of symptoms arise. The palliative care implies, for the care staff, not only to nourish the patient but also to treat the relatives’, both during the stay at the hospital and after the passing of the dead patient. Objective: To explore the experiences for the relatives of the palliative care. Method: A qualitative literature review containing the result of ten articles. Result: The relatives wished that they were informed about the patient’s status in a concrete and straightforward manner. Many of the relatives wished to be present and to contribute in the course of the care and also to help as far as possible. The relatives’ also felt that the nursing staff did not meet their needs. However, the majority of the relatives felt that they were welcome and treated in a positive way. Furthermore, it is also significant for the relatives to be present in the moment of death and that they were provided with support meet the specific needs on an individual basis. Conclusion: Information regarding the disease of the family member was calming and wishful for the relatives’. By helping their family member, the relatives felt less helpless. Relatives also notice if the smiles of the care staff are genuine and a good treatment makes the relatives feel welcome.
Swedish abstract
Bakgrund: För många personer är döden obehaglig och skrämmande. Palliativ vård ger en helhetsvård till den som diagnostiserats med en dödlig sjukdom. Palliativ vård kan delas in i två olika faser, allmän och specialiserad palliativ fas. Den palliativa sjukdomen delas upp i tidig och sen fas och övergången mellan dessa bestäms vid ett brytpunktssamtal. När döden närmar sig förändras patientens tillstånd och olika symtom uppstår. Som vårdpersonal i den palliativa vården innefattar arbetet inte enbart att vårda patienten utan även att ge vård till de närstående, både under vårdvistelsen men även efter patientens död. Syfte: Att undersöka närståendes upplevelser av palliativ vård. Metod: Kvalitativ litteraturstudie innehållande tio artiklars resultat. Resultat. De närstående önskade att information om familjemedlemmens situation gavs individuellt utformat samt rakt och tydligt. Många närstående önskade närvara och medverka i vården samt hjälpa till med det som de kunde. Närstående upplevde inte alltid att vårdpersonalen tillgodosåg deras behov, men majoriteten upplevde att de kände sig välkomna och väl bemötta. Det var extra betydelsefullt att få närvara vid dödsögonblicket och att vårdpersonalen försedde dem med individuellt anpassat stöd. Konklusion: Information upplevdes lugnande och önskvärt för de närstående att få gällande sin familjemedlems sjukdom. Genom att få hjälpa sin familjemedlem med vardagliga moment känner de närstående sig mindre hjälplösa. Närstående märker, om det leende som vårdpersonalen bär, är äkta och ett bra bemötande får dem att känna sig välkomna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Erfarenheter
Hospice
Närstående
Palliativ vård
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/22118 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics