Sjuksköterskans arbetsrelaterade stressorer och copingstrategier i omvårdnadsarbetet

DSpace Repository

Sjuksköterskans arbetsrelaterade stressorer och copingstrategier i omvårdnadsarbetet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans arbetsrelaterade stressorer och copingstrategier i omvårdnadsarbetet
Author Larsson, Johanna ; Stjernfeldt, Johanna
Date 2017
English abstract
Background: Stress is recurring dilemma in the healthcare. The development of stressreaction is divided in three main phases. The nursing profession is stressful and the experience of stress is individual. Coping strategies includes Problemfocused coping, Emotionfocused coping and Avoidancestrategies. The registered nurse’s work should regardless of form of care and unit be characterized of ethical approach and built on evidence. The nursing care includes the core competence Inprovement knowledge for development of quality. Aim: To enlighten nurses’ workrelated stressors and coping strategies in the nursing care. Method: The literature review includes ten scientific articles with a quantitative approach. The database searches were conducted by building block strategy in the databases CINAHL, PsycINFO and PubMed. The quality of the articles were appraised with a modified review by the authors, designed by Willman et al (2011). The analysis of the articles were conducted by Friberg’s (2012) three steps-model. Results: The most common work-related stressors among professional nurses was workload, high work demands, conflicts and death and dealing with patients that were dying. The handling of these work-related stressors where by using four various copingstrategies, which were positive revaluation, emotion focused coping, problem focused coping and avoid/escape. Conclusion: There were different work-related stressors in the nursing care work. When handling these work-related stressors, four different coping strategies occurred.
Swedish abstract
Bakgrund: Stress är ett återkommande dilemma inom hälso- och sjukvården. Stressreaktionens utveckling delas in i tre huvudfaser. Sjuksköterskeyrket är en stressfylld profession där stressupplevelsen är individuell. Copingstrategier inbegriper Problemfokuserad coping, Emotionsfokuserad coping samt Undvikandestrategier. Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska oavsett vårdform och verksamhetsområde utmärkas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på evidens. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete innefattas kärnkompetensen Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling. Syfte: Att belysa vilka arbetsrelaterade stressorer och copingstrategier som förekommer i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Metod: Litteraturstudie som innefattar tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. Databassökningen skedde genom en blocksökning i CINAHL, PsycINFO och PubMed. En kvalitetsgranskning av artiklar genomfördes med hjälp av en av författarna modifierad granskningsmall utformad av Willman et al (2011). Analys av samtliga artiklar skedde utifrån Fribergs (2012) trestegsmodell. Resultat: De mest förekommande arbetsrelaterade stressorerna hos yrkesverksamma sjuksköterskor var arbetsbelastning, höga arbetskrav, konflikter samt död och att arbeta med patienter i livets slutskede. Vid hanteringen av dessa arbetsrelaterade stressorer förekom fyra olika copingstrategier, vilka var positiv omvärdering, emotionsfokuserad coping, problemfokuserad coping och undvikande/fly. Konklusion: Det förekom olika arbetsrelaterade stressorer inom sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Vid hantering av dessa arbetsrelaterade stressorer förekom fyra olika copingstrategier.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject workrelated stressors
coping strategies
nursing care
Handle http://hdl.handle.net/2043/22145 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics