Demokrati och elevinflytande i undervisningen

DSpace Repository

Demokrati och elevinflytande i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Demokrati och elevinflytande i undervisningen
Author Svensson, Pia ; Jönsson, Malin
Date 2006
English abstract
Democarcy and students influence in their learning experience
Swedish abstract
Tanken bakom detta arbete var våra funderingar över hur demokratins grundläggande värden kommer till uttryck i praktisk vardaglig handling i skolans värld. Dessa värden består av människors åsikter, aktning och respekt för andra samt förmåga att ta ansvar för sig själv och andra. Ett sätt för skolan att aktiv och medvetet påverka och stimulera eleverna i demokratiska värden är att låta dem få ett reellt inflytande för verksamheten i skolan. Med dessa grundtankar ville vi undersöka hur väl de demokratiska värdena är förankrade hos eleverna i årskurs 4-6. Vi valde att påbörja vår undersökning med enkäter för att få ett begrepp om var eleverna stod inom detta område. Utifrån våra enkätsvar sammanställde vi intervjufrågor för att kunna få en djupare insikt i elevernas tankar och synpunkter. För att få en helhetsbild av elevinflytandet i elevernas vardag intervjuade vi även deras lärare. Slutligen fick vi även ta del av rektorernas syn på läroplanens intentioner om elevinflytande. Som resultat av vår fördjupning tyckte eleverna att de hade elevinflytande, men de kunde inte precisera detta förrän vi hade förklarat vad elevinflytande innebar. De flesta av de tillfrågade tyckte att det räckte med det inflytande som de redan hade i skrivande stund, det vill säga klassråd, elevråd och andra råd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Elevinflytande
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2216 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics