Delaktighet - fyra speciallärares förståelse och arbete med delaktighet i grundsärskolan inriktning ämnesområden

DSpace Repository

Delaktighet - fyra speciallärares förståelse och arbete med delaktighet i grundsärskolan inriktning ämnesområden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Delaktighet - fyra speciallärares förståelse och arbete med delaktighet i grundsärskolan inriktning ämnesområden
Author Hellman, Carl
Date 2017
Swedish abstract
Hellman, Carl (2017). Delaktighet - fyra speciallärares förståelse och arbete med delaktighet i grundsärskolan inriktning ämnesområden. (Participation - Four special teachers' understanding and work with participation in special school.) Speciallärarutbildningen, specialisering utvecklingsstörning, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag: Undersökningen förväntas kunna bidra med kunskap om hur lärare kan arbeta med att öka och stimulera elevers delaktighet och inflytande över sin utbildning. Syfte: Syftet med denna undersökning är att utifrån intervjuer med lärare inom grundsärskolan, inriktning ämnesområden, ta reda på deras uppfattningar kring arbetet med elevernas delaktighet och inflytande över sin utbildning. Lärarnas berättelser kommer sedan ställas i relation med varandra och delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers,2015; SPSM, 2012) som presenteras mer ingående i teoriavsnittet. Frågeställningar: • Hur definierar lärare inom grundsärskolan begreppet delaktighet? • Hur arbetar lärare med att främja delaktighet utifrån de aspekter som definieras i SPSM:s delaktighetsmodell? Teori: Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv där mänskliga aktiviteter tillsammans i grupp ses som en förutsättning för lärande och utveckling. Utifrån det har studien även tagit avstamp i Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s delaktighetsmodell. I den lyfts sex aspekter fram som skolor kan arbeta med för att skapa delaktighet för alla elever (Szönyi & Söderqvist Dunkers,2015; SPSM, 2012). Studien lutar sig även mot handlingsteorin där en handling beskrivs utifrån två begrepp, kapacitet och tillfälle. Teorin är intressant för studien eftersom en individs förmåga att utföra en handling påverkar hens möjligheter till delaktighet. Metod: Det metodologiska valet för denna studien är kvalitativa intervjuer med halvstrukturerade frågor. Empirin har tolkats med inspiration från den allmänna tolkningsläran inom hermenuetiken. De intervjuade lärarnas berättelser spelades in och återges i en löpande text. Innehållet har sedan analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv och där SPSM:s delaktighetsmodell är ett centralt analysverktyg. Resultat: Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt kan resultatet ses ur ett sociokulturellt perspektiv då alla de intervjuade lärarna framhöll vikten av att skapa förutsättningar för att utveckla elevernas kommunikation. Lärarna lyfte även fram betydelsen av att ge eleverna tid, dels genom att få tid att ta till sig information och ge ett svar, dels genom att få tid att göra en aktivitet många gånger för att skapa sig en förståelse för vad som förväntas. För att symbolisera detta resultat kompletteras SPSM:s delaktighetsmodell genom att illustrera modellen som en blomma, där blomman består av SPSM:s delaktighetsmodell och där denna studiens resultat visualiseras genom att kommunikationen illustreras genom jorden där blomman (delaktigheten) växer och tiden illustreras genom blomstjälken som stödjer och håller upp blomman (delaktigheten). Specialpedagogiska implikationer: De specialpedagogiska implikationer som denna undersökningen har gett är ökad kunskap kring delaktighet och hur arbetet med att främja delaktighet kan förbättras. En speciallärare med specialisering utvecklingsstörning kan tillämpa denna kunskap genom att exempelvis vägleda kollegor i framtida arbeten kring delaktighet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighetsmodellen
Grundsärskolan inriktning ämnesområden
Kommunikation
Sociokulturellt perpektiv
Utvecklingsstörning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22185 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics