Samverkansinlärning i grundskolans senare år

DSpace Repository

Samverkansinlärning i grundskolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Samverkansinlärning i grundskolans senare år
Author Langéen, Ludvig
Date 2017
Swedish abstract
Pilotprojektet på Apelgårdsskolan syftar till att kartlägga huruvida det finns en möjlighet att låta lärare på grundskolor starta samverkansinlärning (SI) där de själva agerar SI-ledare, för att sedan överlåta ansvaret för lektionerna till eleverna. Behovet för SI finns i elevernas låga behörighet till gymnasieskolan när de lämnar åk9. Bakgrunden till detta är bra historiska resultat med avseende på betyg och närvaro på Universitets nivå i kurser med lågt antal godkända elever. En tidigare pilotstudie med externa ledare av SI-möten visade på att eleverna mottog mötena som roliga och lärorika samt att betygsnivån inte sänktes. För att kunna implementera detta på Apelgårdsskolan och för att få ut bästa möjliga resultat i form av betyg och tillgänglighet såg jag det som intressant att genomföra SI-möten som drevs av eleverna själva. Att låta eleverna ta ansvar och driva egna projekt är en del i att bryta ett utanförskap och skapa en framtidstro på att de klarar av betydligt mer än vad de tror. Intressanta resultat blev att med elevledd SI bibehölls kvaliteten och elevernas respons gav likartade utslag som de grupper där vuxna, inriktade mot undervisningsformen agerade ledare. Elevernas syn på SI var över lag positiva. Betydande sociala effekter var närvarande då forum skapades för intresserade elever att mötas över årskursgränser. Mötena öppnar möjligheter till att skapa sammanhållning, positiva förebilder, färdighetsträning och stödundervisning på s
Series/Issue Gudrun Malmers stiftelse : rapporter
Language swe (iso)
Subject Research Subject Categories::MATHEMATICS
Handle http://hdl.handle.net/2043/22194 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics