Sustainable motivation? A qualitative study on dimensions of work motivation

DSpace Repository

Sustainable motivation? A qualitative study on dimensions of work motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sustainable motivation? A qualitative study on dimensions of work motivation
Author Andersson, Amanda ; Ljungdahl, Emma
Date 2017
English abstract
The following report is a qualitative study, and examines how newcomers to the labor market experiencing motivation and what drives them in their professional life. Furthermore, the study aims to investigate whether if it’s possible to discern some new aspects that is not mentioned in existing motivation theories. The empirical data consists of twelve semi-structured interviews with persons born in the 1990s, where each interview was approximately 45 minutes long. The result shows that there is an awareness and a kind of sustainability in the interviewees answers, that outweighs economic factors and surroundings. We can with the help of the empirical material see a trend that suggest that interviewees are driven and motivated by factors which lies further in the future, and that they can find meaning in the tasks that might not generate any direct reward. The interviewees have a long-term and sustainable approach to their work and are motivated by the future, and this point of view has become a form of survival strategy whenever the work is not stimulating enough. This dimension of sustainability is not presented in the earlier theories of motivation and we would therefore like to suggest that we contributed with important insights to further study.
Swedish abstract
Studien är genomförd med en kvalitativ metod och undersöker hur nyinträdda på arbetsmarknaden upplever arbetsmotivation och vad som driver dem i yrkeslivet. Vidare syftar studien till att undersöka om det går att urskilja några nya aspekter som inte tidigare uppmärksammats bland befintliga motivationsteorier. Empirin utgörs av tolv semistrukturerade intervjuer med personer i arbete födda på 1990-talet, där varje intervju var cirka 45 minuter lång. Resultatet visar att det finns en medvetenhet och ett hållbarhetsperspektiv hos intervjupersonerna som väger tyngre än exempelvis lön och omgivning. Vi kan med hjälp av det empiriska materialet se tendenser som pekar på att intervjupersonerna drivs och motiveras av faktorer som ligger långt fram i tiden, och att de kan finna mening i arbetsuppgifter som kanske inte generar någon direkt belöning. Intervjupersonerna har en långsiktig och hållbar syn på sitt arbete och motiveras av framtiden, och i de fall där arbetet inte är stimulerande har synsättet blivit en form av överlevnadsstrategi. Denna dimension av långsiktighet presenteras inte i tidigare motivationsteorier och vi vill därför mena att vi bidragit med viktiga insikter att vidare studera.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Motivation
Herzberg
SDT
Motivational theories
Newcomers in the labor market
1990's generation
Sustainability
90-talister
Nittiotalister
hållbarhet
Nyanställda
Handle http://hdl.handle.net/2043/22199 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics