⦁ Engagera projektmedlemmar genom gamification? - En fallstudie gjord hos medieföretag i Malmöregionen

DSpace Repository

⦁ Engagera projektmedlemmar genom gamification? - En fallstudie gjord hos medieföretag i Malmöregionen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ⦁ Engagera projektmedlemmar genom gamification? - En fallstudie gjord hos medieföretag i Malmöregionen
Author Persson, Maria
Date 2017
English abstract
The purpose of the study is to broaden the knowledge regarding the concept of gamification by studying how media companies in the Malmö region utilizes the approach, using it internally in their organizations as a reward system for their project groups. As part of the study, a qualitative method with qualitative interviews on three different organizations has been conducted, along with a complementary quantitative content analysis of collected data from relevant topics. From the 39 companies, initially asked to partake in the study, the three media companies Ozma, Adludo and 24H chose to participate. All media companies interviewed are not foreign to the different topics discussed in the paper since they were selected from a non-probability sample with associated inclusion criteria. The interviews were semi-structured and conducted either directly at the media company or at a café. The result of the interviews can be found in the “Resultat” chapter, and is further discussed together with the theoretical connections carried out within this study. In summary, the study could observe current problems caused by gamification, as a relative new concept, where fully utilizing the application is not straight forward, even in the media industry. None of the studied companies uses gamification internally in the organization although a clear interest could be seen in the products offered by the studied company, something also confirmed by the conducted interviews. The studied companies does also not use any reward systems to motivate and engage their employees in the organization such as in project groups, since they believe their employees already have a satisfactory level of motivation. The small size of the companies that creates a familiar and close relation between employees, and the strong interest in their tasks seem to be the primary reason behind the motivation, along with their personal way of give appreciation and feedback on a relatively immediate and direct manner towards each employee and group.
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att bredda kunskapen om begreppet gamification genom att studera hur medieföretag i Malmöregionen tar del av denna utveckling i sin interna verksamhet i deras projektgrupper som digitalt belöningssystem. Vid denna undersökning har en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer med tre medieföretag gjorts, samt en kompletterande kvantitativ innehållsanalys av insamlad data inom rådande ämnen. Av de trettionio som tillfrågades att medverka i studien blev det tre medieföretag vid namn Ozma, Adludo och 24HR som valde att delta. Samtliga medieföretag som intervjuades står inte främmande till de rådande ämnena i denna uppsats då de valts ut utifrån ett icke-sannolikhetsurval med tillhörande inklusionskriterier. Intervjuerna gjordes semistrukturerade hos medieföretagen eller på café. Resultatet av intervjuerna finns att erhålla under kapitel ”Resultat” för att sedan diskuteras tillsammans med den teorianknytning som gjorts till denna studie. Sammanfattningsvis har studien kunnat konstatera att problematiseringen som råder gällande att gamification är ett nytt begrepp i många olika sammanhang även kan ses i en bransch innehållande medieföretag som ändå har en viss kunskap om området. Ingen av de studerande medieföretagen använder sig av gamification i sin interna verksamhet, men samtidigt kan det ändå konstateras att ett visst intresse för denna typ ändå finns, vilket synes i undersökta medieföretags utbud av tjänster och produkter samt i det intervjumaterial som erhålls i denna studie. Medieföretagen i undersökningen använder sig heller inte av belöningssystem för att motivera medarbetare att engagera sig i den interna verksamheten likt projektarbeten då de anser att denna redan ligger på en tillfredställande nivå. Den mindre storleken på medieföretagen som skapar en familjär relation medarbetare emellan och det starka intresset för vad de gör på arbetsplatsen ser till att vara de främsta anledningarna, samt deras personliga sätt att ge uppskattning och feedback på ett ganska omedelbart och direkt sätt till vardera medarbetare som grupp.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gamification
Reward systems
Project management
Handle http://hdl.handle.net/2043/22235 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics