Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress
Author Hansson, Alexandra ; Weiefors, Michelle
Date 2017
English abstract
Background: Work related stress emerges due to a combination of problems in the psychosocial environment among colleagues, insufficient opportunities or because of high demands. In nurturing professions, the risk of being affected by work re- lated stress is higher than other non nurturing professions, because it is a profes- sion that often requires more emotionally demanding relations with patients and relatives. Aim: To illuminate how the nurse experience the work related stress and what af- fect the work related stress have on the caregiving of patients. Method: A literature review based on eleven scientific articles with a qualitative approach. The articles appeared after a literature research in relevant databases. The analyzation of the articles has been inspired by SBUs manual on how to syn- thesis themes. Results: The analyzation of the articles resulted in two main themes. The first theme was emotional effects with following subtitles: concern and frustration, shame and fear, and anger. The other main theme was effects on nursing with the following subtitles: stress and its effect on treatment of patients, the work related stress effects on patient safety and support at the workplace. Conclusion: It was clear that the nursing of patients no longer could be maintained when the stress at the workplace was too high and this led to that patient safety was endangered. The nurses were also affected as individuals by the stress, partly through physical but also mental ailments. Feelings of concern, frustration, shame, fear and anger were recurring to the nurses.
Swedish abstract
Bakgrund: Arbetsrelaterad stress uppkommer på grund av en kombination av pro- blem i den psykosociala miljön bland kollegor, bristande utvecklingsmöjligheter eller för höga krav. I vårdande yrken anses risken att drabbas av arbetsrelaterad stress vara högre än andra icke vårdande yrken, då det är ett arbete som ofta inne- håller emotionellt krävande relationer med patienter och anhöriga. Syfte: Att belysa hur sjuksköterskan upplever den arbetsrelaterade stressen samt vilken påverkan den arbetsrelaterade stressen har på sjuksköterskans omvårdnad av patienter. Metod: En litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna framkom efter litteratursökningar i aktuella databaser. Analys av utvalda artiklar har inspirerats av SBUs handbok gällande syntetisering av te- man. Resultat: Analysen frambringade två huvudteman. Den första var emotionell på- verkan med följande underteman: oro och frustration, skam och rädsla samt ilska. Det andra huvudtemat var påverkan på omvårdnad med följande underrubriker: stress och dess påverkan på bemötande av patienter, den arbetsrelaterade stressens påverkan på patientsäkerhet och stöd på arbetsplatsen. Konklusion: Det visades tydligt att omvårdnaden av patienterna inte längre gick att upprätthålla när stressen på arbetsplatsen var för stor och detta ledde till att pa- tientsäkerheten hotades. Sjuksköterskor påverkades också som individer av stres- sen, dels genom fysiska men även psykiska åkommor. Känslor av oro, frustration, skam, rädsla och ilska var återkommande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbetsrelaterad stress
omvårdnad
patientsäkerhet
sjuksköterska
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/22241 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics