Förskollärares bemötande av barns känslor

DSpace Repository

Förskollärares bemötande av barns känslor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares bemötande av barns känslor
Author Åkerberg, Malin ; Zälle, Liselott
Date 2017
Swedish abstract
Ute på våra förskolor får omsorgen om barnen stå tillbaka alltmer, efter att förskolan fick en egen läroplan och bytte från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Detta har resulterat i att det istället är lärandet som betonas. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare bemöter barns känslor i förskolan. Vilka dilemman står förskollärarna inför och vilka möjligheter och hinder finns för barnen att uttrycka sina känslor? Noddings omsorgsetik har varit vår teoretiska utgångspunkt i vår studie, vilken sedan har legat som grund till vidare analys. Vi genomförde vår empiri genom en kvalitativ metod, där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med hjälp av sex förskollärare på fyra olika förskolor. Resultatet visade att förskollärarna känner sig otillräckliga på grund av tidsbristen, då de vill kunna räcka till för varje enskilt barn, vilket medför att barnens olika känslor inte alltid blir uppmärksammade eller bekräftade. Barnen blir även avledda från framför allt känslor som upplevs obekväma för förskollärarna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barns känslor
dialog
bekräftelse
etisk omsorg
förebildlighet
naturlig omsorg
praktiska handlingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/22258 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics