En fågel från syrenbersån - A Bird in the Arbor of Lilacs

DSpace Repository

En fågel från syrenbersån - A Bird in the Arbor of Lilacs

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En fågel från syrenbersån - A Bird in the Arbor of Lilacs
Author Boketun, Pia
Date 2017
Swedish abstract
Boketun, Pia (2016). En fågel från syrenbersån, en observationsstudie om kommunikation och läsförståelse hos elever med Downs syndrom, (A bird in the arbor of lilacs). Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle. Malmö Högskola. Mitt övergripande syfte med studien är att bidra med kunskap om kommunikation, samlärande och läsförståelse hos elever med Downs syndrom. De frågeställningar studien utgått ifrån är: • Vilka faktorer påverkar läsning och läsförståelse hos elever med Downs syndrom? • Hur kan kommunikationen se ut mellan elever med Downs syndrom? • Hur kan samlärande i en lässituation se ut mellan elever med Downs syndrom? Studiens teoretiska inramning är det sociokulturella perspektivet då syftet är att öka kunskap om kommunikation och samlärande. En av grundtankarna i det sociokulturella perspektivet är just hur kommunikation i samspel utvecklar lärandet. Parallellt med det sociokulturella perspektivet är KASAM, en känsla av sammanhang, ett begrepp som uppträder i studien. I studien har kvalitativ data samlats in genom videoobservationer av lässituationer mellan elever på individuella programmet på gymnasiesärskolan. Parallellt med observationerna har fältanteckningar förts. Empirin har studerats och analyserats i kategorierna kommunikation, språk och samlärande. Det resultat studien visar är att kommunikationen mellan två elever innebär både verbal och icke-verbal kommunikation och att det är i de små uttrycken samspel sker. Elevernas språkliga svårigheter påverkar förståelsen av de texter som lästs. Studien visar också på ett samlärande där eleverna tog olika roller i läsprocessen. Studien kan ses som ett bidrag till undervisning av barn och ungdomar med Downs syndrom. Tidigare forskning visar att lärande och utveckling kan ske hos barn och ungdomar med Downs syndrom långt upp i vuxen ålder. Studien belyser vikten av att fortsätta träna och undervisa i läsning, läsförståelse och hörförståelse samt minnesfunktioner under hela skoltiden. Resultatet av studien visar att eleverna har förmågan att lära av varandra genom att kommunicera om en gemensam uppgift. Med lämpligt material och kompetent stöd från speciallärare kan detta samlärande utvecklas och därmed även elevernas kognitiva och sociala förmågor. Att kontinuerligt träna på sina förmågor utifrån styrkor och intressen skapar motivation och lust att lära och att lära tillsammans med andra elever ger ett mervärde och är speciallärarens ansvar att se till att så sker. Att fortsättningsvis studera elevernas lärande med hjälp av videoinspelningar, observationer osv lyfter undervisningen och främjar även det kollegiala samarbetet i arbetslaget.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Downs syndrom
KASAM
kommunikation
la¨sfo¨rsta°else
samla¨rande
sociokulturellt perspektiv
spra°kutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/22280 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics