"Jag brukar säga att jag varit i helvetet och behöver inte vara rädd för någonting" - upplevelser hos anhöriga till personer med ätstörningar

DSpace Repository

"Jag brukar säga att jag varit i helvetet och behöver inte vara rädd för någonting" - upplevelser hos anhöriga till personer med ätstörningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title "Jag brukar säga att jag varit i helvetet och behöver inte vara rädd för någonting" - upplevelser hos anhöriga till personer med ätstörningar
Author Bahari, Linda ; Löfqvist, Kim
Date 2017
English abstract
An individual suffering from eating disorders will inevitably affect his or her social context; especially relatives within in the context of the family. The signification of being a relative of a person with mental illness, such as eating disorders, is still a relatively unnoticed topic. The purpose of this study is to describe and illustrate the experiences of being a relative of a family member suffering from eating disorders. Furthermore the aim is to examine how co-dependency can be expressed by the relative. Additionally the specific support needs in terms of being a relative is to be identified. Eight relatives of a family member with an eating disorder were interviewed, each providing us with a different perspective, as they had various positions within their families. Their statements constitute the empirical material of this study. The interviews were qualitative and semi-structured in order to capture the world as it is understood by their individual point of view. The analysis of the empirical material was based on two theories; systemic theory and concepts of co-dependency, as well as relevant previous research. The result highlights that being a relative of a family member with an eating disorder can be very stressful, and involves a great deal of suffering. The eating disorder affects the whole family-system in various ways, and co-dependency manifests in different strategies. Regarding relative support the result shows that various approaches are needed, as all relatives are different and hence have different needs.
Swedish abstract
När en person drabbas av ätstörningar påverkas oundvikligen den sociala kontexten; inte minst hens familj och andra anhöriga. Innebörden i hur det är att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa, såsom ätstörningar, är fortfarande ett relativt outforskat ämne. Syftet med föreliggande studie är att skildra upplevelser hos anhöriga till personer med ätstörningar. Vidare undersöks hur medberoende kan ta sig uttryck hos de anhöriga, och deras stödbehov identifieras. Åtta anhöriga till personer med ätstörningar intervjuades, och olika anhörigperspektiv åskådliggjordes då de hade olika positioner inom sina respektive familjer. Intervjupersonernas utsagor utgör studiens empiriska material. Intervjuerna var kvalitativa och semistrukturerade i syfte att fånga de anhörigas subjektiva perspektiv. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av två teoretiska utgångspunkter; systemteori och medberoendebegreppet, samt relevant tidigare forskning. Resultatet belyser det faktum att anhörigskap till en person med ätstörningar innebär påfrestningar och stort lidande. Ätstörningen påverkar utan tvekan hela familjesystemet på olika sätt, och medberoende ges uttryck i olika strategier. Gällande anhörigstöd visar resultatet att det finns behov av olika former av stöd, eftersom anhöriga är en heterogen grupp med varierande behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject co-dependency
eating disorders
mental illness
qualitative research
semi-structured interviews
systemic theory
Handle http://hdl.handle.net/2043/22292 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics