Värdegrund i förskolan, En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar demokratiuppdraget

DSpace Repository

Värdegrund i förskolan, En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar demokratiuppdraget

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Värdegrund i förskolan, En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar demokratiuppdraget
Author Perger, Maria
Date 2017
Swedish abstract
Inom förskolans verksamheter möter pedagoger dagligen människor med olika bakgrund, förutsättningar och egenskaper. Min erfarenhet är att pedagogernas förhållningssätt gentemot både vuxna och barn med diverse bakgrund är varierande. Syftet med denna uppsats är att undersöka förskollärares tankar och attityder kring värdegrunden i förskolan utifrån demokratiuppdraget i Läroplanen för förskolan. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med fem förskollärare på en kommunal förskola. Jag valde teori i form av förskollärardimensionen i Sheridans och Pramling Samuelssons (2016) modell över fyra dimensioner av pedagogisk kvalitet, samt Emilssons (2008) modell om kommunicerade värden i förskolan. Dessutom valde jag att lyfta hållbar utveckling i samband med min studie, då det i nationella styrdokument formuleras uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling så att barn utvecklar ett förhållningssätt till viktiga etiska frågor som, bland annat, förhållandet människor emellan. Resultatet visar förskollärares stora medvetenhet om vikten av att arbeta med demokratiuppdraget men även på ett stort behov av att diskutera innebörden av begreppen värdegrund och demokrati i arbetslag för att uppnå samsyn om vad dessa begrepp kan innebära i den pedagogiska praktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Förhållningssätt
Förskolans uppdrag
Värdegrund
Värderingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/22310 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics