ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD OCH HOT INOM AKUTVÅRDEN - SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER

DSpace Repository

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD OCH HOT INOM AKUTVÅRDEN - SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD OCH HOT INOM AKUTVÅRDEN - SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER
Author Sjögren, Jesper ; Ohlsson, Oscar
Date 2017
English abstract
Background: Violence and threats have for a long time been a growing problem within Swedish work environment, with healthcare personnel being an overrepresented category regarding reports to the Swedish work environment authority. The employer has an obligation per Swedish law to prevent accidents and illness, as well as attaining a good work environment. Emergency departments are often associated with worry and anxiousness which is believed to be a reason for the increased risk of conflict in this environment. To be exposed to threat and violence is a substantial stressor for many individuals and both threat and violence have been related to burnout. Aim: To enlighten nurses’ experience of having been subjected to violence and threat in emergency care. Method: A literature review containing 13 articles with a qualitative approach, which were obtained from database searches in CINAHL, PubMed and PsycINFO. The analysis was made in accordance with Forsberg & Wengström’s content analysis and generated four overall themes: “The manifestation of violence”, “Contributing factors in violence”, “Experiences of organizational problems” and “Consequences of threats and violence”. Result: Being exposed to both threat and violence was associated with anxiety and grief but also a sense of shame over a professional failure. Support was often sought from colleagues but effective coping strategies were not always at hand. Distrust towards management was present in many cases and this could be reflected by the choice not to report incidents. Conclusion: Being subjected to violence and threat was something that gave long-lasting effects such as constant unease and a loss of love for the work.
Swedish abstract
Bakgrund: Våld och hot har länge varit ett växande problem inom svenskt arbetsliv, med sjukvårdspersonal som en överrepresenterad yrkeskategori gällande anmälningar till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att förebygga olycksfall och ohälsa, samt arbeta för en god arbetsmiljö. Akutavdelningar är ofta förknippade med oro och ängslighet vilket tros vara en anledning till ökad risk för konflikt i denna miljö. Att utsättas för hot och våld är en kraftig stressor för de flesta individer och både hot och våld på arbetet har relaterats till utbrändhet. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ha blivit utsatta för hot och våld inom akutvården. Metod: En litteraturstudie innehållande 13 artiklar med kvalitativ ansats, som inhämtades efter databassökningar i CINAHL, PubMed och PsycINFO. Analys gjordes i enlighet med Forsberg & Wengströms innehållsanalys och genererade fyra övergripande teman: ”Våldets former”, ”Bidragande faktorer vid våld”, ”Upplevelser av organisationsproblem” och ”Konsekvenser av hot och våld”. Resultat: Att ha utsatts för hot och våld förknippades med oro och sorg men även skam över ett professionellt misslyckande. Stöd söktes ofta hos kollegor men effektiva copingstrategier fanns inte alltid till hands. Misstro mot ledning fanns i många fall och detta kunde avspeglas i valet att inte rapportera händelser. Konklusion: Att ha utsatts för våld och hot var något som ofta gav långvariga effekter så som konstant oro och förlust av kärlek till jobbet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject akutvård
anhöriga
erfarenheter
hot
patienter
sjuksköterska
våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/22312 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics