SJUKSKÖSTERSKORS UPPLEVELSER AV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

SJUKSKÖSTERSKORS UPPLEVELSER AV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SJUKSKÖSTERSKORS UPPLEVELSER AV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE EN LITTERATURSTUDIE
Author Khalili, Sahera ; Fakhro, Sara
Date 2017
English abstract
Background: A nurse will probably at some point in their career get in touch with a person who is in the final stage of life. The background consists headlines describing end of life care based on laws and WHO definition, the nurse's role as defined with the competencies, person-centered care and the importance of good communication skills. The aim: The purpose of this study was to highlight nurses' experiences off end of life care. Method: The study was conducted as a literature study with qualitative content of 10 scientific articles. In order to complete the literature Forsberg & Wengström (2013) template were used. Searches for Data were collected in the library's databases CINAHL, PubMed and PsycINFO. The articles were compiled by examination and Analyzed by Forsberg & Wengström (2013) and the SBU review template (2014). Results: The results are containing one main category nurses' perceptions of inadequacy and five subcategories communicative barriers, lack of experience and insufficient knowledge, sense of guilt and shame, a difficult personal challenge and increased care needs and time constraints. Conclusion: When the patient gets a terminal diagnosis it becomes of a changed character for nurses’ experiences. The results are showing that there are factors that are obstructing a good end of life care. The results indicate that basic education is not sufficient for a good palliative care.
Swedish abstract
Bakgrund: En sjuksköterska kommer troligtvis någon gång i sin yrkeskarriär att komma i kontakt med en person som befinner sig i livets slutskede oavsett arbetsplats. Bakgrunden består av rubriker som förklarar livets slutskede utifrån lagar och WHOs definition, sjuksköterskans roll som beskrivs med hänsyn till kärnkompetenserna, personcentrerad vård och vikten av en god kommunikationsförmåga. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med innehåll av 10 vetenskapliga kvalitativa artiklar. För att kunna fullfölja litteraturstudien användes Forsberg & Wengström (2013) modell. Sökningar efter data gjordes i databaserna: Cinahl, PubMed och Psycinfo. Artiklarna sammanställdes genom granskning och analyserades med hjälp av Forsberg & Wengström (2013) och SBU granskningsmall (2014). Resultat: Resultatdelen kunde delas upp i en huvudkategori sjuksköterskornas upplevelser av otillräcklighet och fem subkategorier kommunikativa hinder, brist på erfarenhet och otillräckliga kunskaper, känsla av skuld och skam, en svår personlig utmaning samt ökat omvårdnadsbehov och tidsbrist. Konklusion: När patienten får en terminal diagnos blir sjuksköterskornas upplevelser av en förändrad karaktär. Resultatet har påvisat att det finns faktorer som utgör hinder för vård av livets slutskede vilket dessutom pekar på att grundläggande utbildning inte är tillräcklig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityder
Livets slutskede
Palliativ vård
Sjuksköterskor
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/22316 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics