Länken mellan projektering och APD-planering

DSpace Repository

Länken mellan projektering och APD-planering

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Al-Mosawi, Zahra
dc.contributor.author Aliwi, Adam
dc.date.accessioned 2017-03-16T10:34:10Z
dc.date.available 2017-03-16T10:34:10Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22397
dc.description Med hänsyn till att vi bygger i stadskärnorna blir APD-planen ett verktyg de större byggprojekten inte klarar sig utan. Antingen görs den i 2D eller i 3D. Nu när byggbranschen allt mer och mer inser nyttan av att planera arbetsplatsens utformning i 3D kan man göra väl genomarbetade APD-planer som innefattar det mesta, vilket även det har sina fördelar ur ett produktionstekniskt synsätt. Denna rapport avser att undersöka sambanden mellan projekteringen och APD-planeringen samt hur dialogen mellan de inblandade aktörerna inom projekteringen och APD-planeringen kan bli bättre. Syftet blir då att undersöka hur personer som varit involverande i byggprojektet STUDIO uppfattar sambandet mellan projekteringen som gjordes för byggprojektet och den senare APD-planen men även vad som kan och bör göras för att få det att fortlöpa enklare. Genom att titta på kommunikationsprocessen mellan dessa grupper kan vikten av att ta hänsyn till arbetsmiljömässiga konsekvenser för både produktionsfasen och för den färdiga byggnaden lyftas fram. Inhämtning av information har skett genom intervjuer med öppna frågor, granskning av Skanskas interna dokument för Projekt STUDIO samt genom facklitteratur. Den teoretiska referensramen har innefattat allt ifrån byggprocessen och dess olika skeden till BAS-P och BAS-U med deras viktiga roller i ett byggprojekt. Vidare har entreprenadformerna presenterats och en närmare beskrivning om vilken entreprenadform som används vid STUDIO finns med. Detta har varit till grund för att få en förståelse om byggprocessen i helhet, APD-plan och vad som krävs vid upprättandet av en sådan. Intervjuerna som genererade en stor portion information för studien hade anknytning till APD-planen och även projekteringen. Personerna som blev intervjuade fick under intervjun berätta hur det i nuläget arbetas men även hur de själva kan tänka sig skulle vara bättre att arbeta. Intervjuerna spelades in och transkriberades, därefter kunde den inhämtade information enklare analyseras och det viktigaste kunde plockas fram. Från den erhållna informationen gjordes analys och slutsats. Studien visar att en länk, i form av en kommunikationsprocess, mellan projektering och APD-planering existerar, men som i dagsläget inte är så glasklar. Analysen kom fram till att det finns en del som kan göras och är väldigt enkelt att implementera i byggprojekten. Från analysen framkom det exempelvis att alla tillfrågade från intervjuerna, tycker att det är viktigt med någon form av preliminär APD-plan. Byggprojektet STUDIO har varit ett unikt projekt och sätter en hög standard i byggbranschen, dock bör däremot produktionspersonal deltaga på projekteringsmöten för att bistå med sin kunskap från byggarbetsplatsen. en_US
dc.description.abstract Considering that we are building in city centres, the construction site layout plan (CSLP) becomes a tool that construction projects cannot do without. It can either be created in 2D or 3D. Now that the construction industry is slowly beginning to realize the advantages of having a site layout plan in 3D, one is able to create well-devised plans that include needed information, which is also beneficial from a production engineering approach. The aim of this study is to examine the relationship between the construction design and the construction site layout plan and how the dialogue between the actors involved in the design and site layout planning can be improved. These questions have been answered by analysis of interviews with some persons who have been a part of the construction design and planning of the site in a project called STUDIO Malmö. The retrieval of information has been through interviews, review of Skanska's internal documents for Project STUDIO Malmö and by collecting useful information from literature. The study shows that a link between the construction design and the construction site layout plan exists, but that it is not clear in the current situation. The study also shows that there are suggestions on how to improve the communication that actually could work in the current situation. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject APD-planering en_US
dc.subject Projektering en_US
dc.subject Planering av byggarbetsplatsen en_US
dc.title Länken mellan projektering och APD-planering en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Länken mellan ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics