Äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2

DSpace Repository

Äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2

Details

Files for download
Icon
Diabetes mellitus ...
Icon
Diabetes mellitus ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2
Author Karimi, Atefa ; Vargas, Elirut
Date 2017
English abstract
Background: The elderly population is increasing and more people suffer from the disease type 2 diabetes, this affects their health and wellbeing. Previous research shows that diabetes affects older people's life mentally and physically. Personcentered care is important for achieving better treatment results. Research on elderly people's experiences of life with diabetes could provide a better understanding of the healthcare providers, which can create better opportunities for person-centered care. Objective: To highlight elderly people's experiences of living with diabetes mellitus type 2. Method: A literature review based on 11 qualitative studies. Data collection was conducted via PubMed and CINAHL. Inspiration has been taken from Granheim and Lundman's method for content analysis. Results: Data analysis resulted in three themes and each theme was divided into two subthemes; emotional experience (fear and frustration), experience of constantly struggling (goals and health, motivation for treatment) and the experience of support from the surroundings (the meeting with the medical staff, meeting with family and friends). Conclusion: The literature has shown that older people's experiences of living with the disease are negative but positive experiences also emerged. These experiences are individual but there are also similarities and this is due to various factors. There are few studies on elderly people's experiences of living with type 2 diabetes mellitus, therefore person-centered care is vital in treatment and more research for greater knowledge
Swedish abstract
Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och fler drabbas av sjukdomen diabetes typ 2, detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar att diabetes påverkar äldres liv psykiskt och fysiskt. Personcentrerad vård är betydelsefullt för att uppnå bättre behandlingsresultat. Forskning om äldres upplevelser av livet med diabetes kan ge en ökad förståelse hos vårdgivaren vilket kan skapa bättre möjligheter till personcentrerad vård. Syfte: Att belysa äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. Metod: Litteraturstudie som baseras på 11 kvalitativa studier. Datainsamling har genomförts via databaserna PubMed och CINAHL. Inspiration har tagits från Graneheim och Lundmans metod för innehållsanalysen. Resultat: Dataanalysen resulterade i tre teman och varje tema delades in i två subteman; Känslomässig upplevelse (rädsla och frustration), upplevelse av ständigt kämpande (mål och hälsa, motivation till behandling) och upplevelse av stöd från omgivning (mötet med sjukvårdspersonal, mötet med familj och vänner). Konklusion: Litteraturstudien har visat att äldres upplevelser av att leva med sjukdomen är negativa men positiva upplevelser framkommer också. Dessa upplevelser är individuella men likheter finns också och detta beror på olika faktorer. Det finns få studier om äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2, därför anses personcentrerad vård viktig i behandlingen samt mer forskning för ökad kunskap.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject : diabetes geriatric, diabetes mellitus type 2, diabetes type 2, elderly, experiences, life experience, older adults, perception, self-care.
Handle http://hdl.handle.net/2043/22398 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics