Äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2

DSpace Repository

Äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karimi, Atefa
dc.contributor.author Vargas, Elirut
dc.date.accessioned 2017-03-17T07:58:24Z
dc.date.available 2017-03-17T07:58:24Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 42 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22398
dc.description Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och fler drabbas av sjukdomen diabetes typ 2, detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar att diabetes påverkar äldres liv psykiskt och fysiskt. Personcentrerad vård är betydelsefullt för att uppnå bättre behandlingsresultat. Forskning om äldres upplevelser av livet med diabetes kan ge en ökad förståelse hos vårdgivaren vilket kan skapa bättre möjligheter till personcentrerad vård. Syfte: Att belysa äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. Metod: Litteraturstudie som baseras på 11 kvalitativa studier. Datainsamling har genomförts via databaserna PubMed och CINAHL. Inspiration har tagits från Graneheim och Lundmans metod för innehållsanalysen. Resultat: Dataanalysen resulterade i tre teman och varje tema delades in i två subteman; Känslomässig upplevelse (rädsla och frustration), upplevelse av ständigt kämpande (mål och hälsa, motivation till behandling) och upplevelse av stöd från omgivning (mötet med sjukvårdspersonal, mötet med familj och vänner). Konklusion: Litteraturstudien har visat att äldres upplevelser av att leva med sjukdomen är negativa men positiva upplevelser framkommer också. Dessa upplevelser är individuella men likheter finns också och detta beror på olika faktorer. Det finns få studier om äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2, därför anses personcentrerad vård viktig i behandlingen samt mer forskning för ökad kunskap. en_US
dc.description.abstract Background: The elderly population is increasing and more people suffer from the disease type 2 diabetes, this affects their health and wellbeing. Previous research shows that diabetes affects older people's life mentally and physically. Personcentered care is important for achieving better treatment results. Research on elderly people's experiences of life with diabetes could provide a better understanding of the healthcare providers, which can create better opportunities for person-centered care. Objective: To highlight elderly people's experiences of living with diabetes mellitus type 2. Method: A literature review based on 11 qualitative studies. Data collection was conducted via PubMed and CINAHL. Inspiration has been taken from Granheim and Lundman's method for content analysis. Results: Data analysis resulted in three themes and each theme was divided into two subthemes; emotional experience (fear and frustration), experience of constantly struggling (goals and health, motivation for treatment) and the experience of support from the surroundings (the meeting with the medical staff, meeting with family and friends). Conclusion: The literature has shown that older people's experiences of living with the disease are negative but positive experiences also emerged. These experiences are individual but there are also similarities and this is due to various factors. There are few studies on elderly people's experiences of living with type 2 diabetes mellitus, therefore person-centered care is vital in treatment and more research for greater knowledge en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject : diabetes geriatric, diabetes mellitus type 2, diabetes type 2, elderly, experiences, life experience, older adults, perception, self-care. en_US
dc.title Äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Diabetes mellitus ...
Icon
Diabetes mellitus ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics