Sjuksköterskan och den moraliska stressen

DSpace Repository

Sjuksköterskan och den moraliska stressen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskan och den moraliska stressen
Author Andersson, Sara ; Sjögren, Linnéa
Date 2017
English abstract
Background: Moral distress is considered a common theme in health care today and one of the affected professions are nurses. Moral distress is experienced when an individual feels that they are acting incorrectly, but due to the situation feels incapable to act differently. This pressure can have great affect on health care and can influence both patients and nurses negatively. Safe care is one of the nurses’ key competences, therefore is the eradication of the moral distress and ensuring patient safety of great importance. Aim: To illuminate nurses’ experiences of moral distress. Method: The study was conducted as a qualitative literature review and its aim was answered by analyzing 13 articles with a qualitative approach. The study was created according to Polit & Beck’s (2014) seven steps for creation of a qualitative literature review. Results: Almost all nurses reported that they had a number of times experienced moral distress. Organizational defaults, ethical dilemmas and conflict between colleagues, were primary situations where moral distress appeared. The nurses’ personal experiences of the moral distress could entail a variety of emotional responses and a number of nurses thought that the moral distress had changed both them and the profession. Nurses answered to the moral distress differently, but both authors could clearly see two different behavioral patterns, a confrontational and an evasive behavior. Conclusion: Moral distress can be experienced in a variety of different situations and is likely to be experienced by most nurses. Moral distress is mostly experienced as an overwhelming feeling and it affects both their patients as well as themselves. The primary method to cope with the moral distress is through dialogue with others. Nurses experienced that the moral distress changed both themselves as the nursing profession. Many nurses sought organizational support.
Swedish abstract
Bakgrund: Den moraliska stressen är ett vanligt förekommande tema inom sjukvården idag och en av de drabbade professionerna är sjuksköterskor. Moralisk stress upplevs av en individ då den upplever att den agerar felaktigt, men på grund av situationen känner sig oförmögen att agera annorlunda. Denna påfrestning kan ha stor påverkan på vården och påverka både patienter och sjuksköterskor mycket negativt. Säker vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser, därmed är undanröjande av den moraliska stressen samt säkerställandet av patientsäkerheten av stor vikt. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av moralisk stress. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie vars syfte besvarades genom analys av 13 artiklar med kvalitativ ansats. Studien utfördes enligt Polit & Beck:s (2014) sju steg för skapande av litteraturstudie. Resultat: Nästan samtliga sjuksköterskor i de valda artiklarna hade ett flertal gånger upplevt moralisk stress. Organisatoriska brister, etiska dilemman och konflikter mellan kollegor, ansågs vara de främsta situationerna där moralisk stress uppstod. Sjuksköterskors personliga erfarenheter av den moraliska stressen kunde innehålla en variation av känslomässiga svar och ett flertal sjuksköterskor uppgav att de ansåg att den moraliska stressen hade förändrat både dem och professionen. Sjuksköterskor besvarade den moraliska stressen olika, men författarna kunde tydligt se två olika beteendemönster, ett konfronterande och ett undvikande beteende. Slutsats: Moralisk stress kan uppstå i en stor andel situationer och förekommer troligen hos de flesta sjuksköterskor. De flesta sjuksköterskor upplever moralisk stress som en överväldigande känsla och att de inte bara påverkar dem själva utan även deras patienter. Det främsta sättet att hantera moralisk stress var genom dialog med andra. Sjuksköterskor upplevde att den moraliska stressen förändrade både dem själva och professionen. Många sjuksköterskor eftersökte organisatoriskt stöd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Moral distress
Nursing
Handle http://hdl.handle.net/2043/22401 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics