Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunal verksamhet

DSpace Repository

Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunal verksamhet

Details

Files for download
Icon
Slutrapport ekosy ...
Overview of item record
Publication Report
Title Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunal verksamhet
Author Jönsson, Ingemar ; Ekelund, Nils ; Wamsler, Christine ; Brink, Ebba ; Beery, Thomas ; Palo, Thomas ; Schubert, Per ; Stålhammar, Sanna ; Bramryd, Torleif ; Johansson, Michael
Date 2017
English abstract
The project ECOSIMP is about the premise to implement the concept of ecosystem services (EST) in municipalities, including the question of how municipal officials and politicians in municipalities perceive this challenge. The project entailed extensive interviews with officials and politicians in seven participating municipalities in Skåne. A study of the City of Malmö examined how ecosystem services related concepts have been integrated into comprehensive plans and developed into a tool for sustainable urban planning. Another sub-project focused on environmental impact assessment (EIA) and the need to develop methods to integrate ecosystem services into the EIA. The possibility to integrate ecosystem services into the so-called RIAM method was analyzed. The project also includes an analysis of the ongoing efforts to integrate ecosystem services into municipal climate adaptation, so called ecosystem- based adaptation (EbA). Finally, an analysis of the transdisciplinary approach within ECOSIMP project is presented. The results show that the ecosystem services concept today is relatively well known in the studied municipalities and that there is a generally positive attitude towards it and optimism that it will create better opportunities for environmental concerns. The understanding of the concept needs to be deepened and the distinction between implicit and explicit use of the EST concept and the related EST approach clarified. A number of barriers and opportunities to start using the term and to achieve the milestone target in 2018 were identified. The meaning of the milestone target was perceived as unclear, and only a small proportion of those interviewed felt that the milestone target would be reached. The importance of making politicians and the public aware of the EST concept and developing an understanding of it was also highlighted. Malmö is emerging as a good example of how long-term work for sustainable urban development can create conditions to integrate ecosystem services in spatial planning. The analysis of EbA in the municipalities showed that initiatives related to climate change adaptation and EST are often not synchronized, but could develop in this direction through better coordination between the various local government units and the integration of EbA in long-term planning based on the analysis of current and future risks posed by climate change. Tools to evaluate changes in EST from human exploitation are needed, and a development of the RIAM method where EST is taken into account is proposed. The transdisciplinary analysis demonstrates the value of close cooperation between research and municipalities related to the implementation of the EST-approach, but also the need for political and financial support in order to release time for local authorities to participate in such projects.
Swedish abstract
Projektet ECOSIMP handlar om förutsättningen för att implementera begreppet ekosystemtjänst, i fortsättningen kallat EST-begreppet, i kommunerna, och undersöker bland annat hur kommunala tjänstemän och politiker ser på denna utmaning. En intervjustudie genomfördes med tjänstemän och politiker i de sju medverkande kommunerna. I en studie av Malmö stad undersöktes hur ekosystemtjänst-relaterade begrepp har integrerats i översiktsplaner och utvecklats till ett verktyg i hållbar samhällsplanering. Ett annat delprojekt handlar om miljökonsekvens-bedömningar (MKB) och behovet av metodutveckling för att integrera ekosystemtjänstansatsen i MKB, där möjligheten att integrera ekosystemtjänster i den så kallade RIAM-metoden analyserades. Projektet innehåller också en analys av arbetet med att integrera ekosystemtjänster i kommunernas klimatanpassning, så kallad ekosystembaserad klimatanpassning (EbA). Slutligen redovisas en analys av det transdisciplinära arbetssättet inom ECOSIMP-projektet. Resultaten visar att EST-begreppet idag är relativt välkänt i kommunerna och att det finns en övervägande positiv inställning till det och förhoppningar om att det ska skapa större möjlighet till miljöhänsyn. Förståelsen av begreppet behöver dock fördjupas i den kommunala verksamheten och distinktionen mellan implicit och explicit användning av EST-begreppet och den relaterade EST-ansatsen förtydligas. Ett antal hinder och möjligheter för att börja använda begreppet och för att uppnå etappmålet 2018 identifierades också. Bland annat upplevs innebörden av etappmålet 2018 som oklar, och bara en mindre del av de intervjuade i kommunerna ansåg att etappmålet skulle nås. Betydelsen av att politiker och allmänhet får kännedom om, och förståelse för, EST-begreppet betonades också. Malmö framstår som ett bra exempel på hur långsiktigt arbete för en hållbar stadsutveckling kan skapa förutsättningar att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Analysen av EbA i kommunerna visade att initiativ relaterade till klimatanpassning och ekosystemtjänster oftast inte är samordnade, men de skulle kunna utvecklas i den riktningen genom bättre samordning mellan kommunernas olika enheter och integrering av EbA i den långsiktiga planeringen utifrån kunskap om nutida och framtida klimatrisker. Verktyg för att värdera förändringar i EST till följd av mänsklig exploatering behövs och här föreslås en utveckling av den så kallade RIAM-metoden, som kan erbjuda ett sätt att väga in olika EST i planeringen. Den transdisciplinära analysen visar på värdet av nära samverkan mellan forskning och kommuner kring implementeringen av EST-ansatsen, men också på behovet av politiskt och ekonomiskt stöd för att frigöra tid för kommunerna att delta i sådana projekt.
Link http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6755-7.pdf .Icon
Publisher Naturvårdsverket
Series/Issue Rapport / Naturvårdsverket;6755
ISSN 0282-7298
ISBN 978-91-620-6755-7
Language swe (iso)
Subject Ekosystemtjänster
kommuner
översiktsplaner
stödjande tjänster
kulturella tjänster
försörjande tjänster
reglerande tjänster
Sciences
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22431 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics