Förekomst av omvårdnadshandledning

DSpace Repository

Förekomst av omvårdnadshandledning

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats: ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förekomst av omvårdnadshandledning
Author Rodhe, Signe ; Högberg, Jessica
Date 2017
English abstract
Background: Clinical supervision offers an opportunity for job reflection. Reflection can be a way to process difficult situations, plan for the future and visualize tacit knowledge. Studies show that clinical supervision can contribute to reduce worries and to increase job satisfaction, knowledge and self-awareness. Nursing supervision is a model, in which a nurse supervises a group of other nurses. Aim: The aim of this study was to examine the prevalence and the scope of and possible barriers to nursing supervision in clinical occupation. Furthermore, the aim was to examine the prevalence of possible other fora for nurses to reflect upon their work. Method: Standardized telephone interviews were carried out with nurse managers affiliated with Malmö University’s nurse programme through the partnership programme ‘clinical teachers’. The study includes 37 of 53 nurse managers who answered on behalf of 39 wards and outpatient clinics. The data was analyzed using descriptive statistics and a manifest content analysis. Result: Six out of 39 wards and outpatient clinics offered nursing supervision. Furthermore, supervision was generally offered to all newly graduated nurses as part of the mentor programme during the first year of clinical employment. The known reported barriers to supervision could be divided into two themes: organization and no interest. Alternatives to nursing supervision were clinical supervision with a non-nurse supervisor, multidisciplinary reflection meetings, individual support to newly graduated nurses, nurse meetings, debriefing, daily reflection and forum where the main focus was something else but where the nurses got a possibility to reflect. Conclusion: Nursing supervision appeared in 15.4 percent of the examined wards and outpatient clinics. Clinical supervision, in which the supervisor had another education than nurse, appeared to the same extension (15.4 percent) as nursing supervision. Several other fora with possibility for reflection also existed.
Swedish abstract
Bakgrund: Handledning är ett forum där möjlighet ges till reflektion. Reflektion kan handla om att bearbeta situationer som upplevts svåra, att planera inför framtiden samt att sätta ord på tyst kunskap. Studier visar att handledning i grupp kan bidra till bland annat reducerad oro, ökad arbetstillfredsställelse samt ökad kunskap och självinsikt. Omvårdnadshandledning är en modell där sjuksköterskor i grupp handleds av en annan sjuksköterska. Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka förekomst och omfattning av samt eventuella hinder till omvårdnadshandledning i klinisk verksamhet. Dessutom var syftet att undersöka förekomst av eventuella andra forum för sjuksköterskor att reflektera kring sin yrkesverksamhet. Metod: Standardiserade telefonintervjuer genomfördes med enhetschefer som var knutna till sjuksköterskeprogrammet på Malmö högskola via samverkansprojektet kliniska lärarpar. I studien ingår 37 av 53 enhetschefer som svarade för 39 avdelningar och mottagningar. Materialet analyserades med deskriptiv statistik samt manifest innehållsanalys. Resultat: Sex av 39 avdelningar och mottagningar erbjöd omvårdnadshandled-ning, främst till nyutexaminerade sjuksköterskor som en del av mentorsprogram-met inom det kliniska basåret. Hindrande faktorer kunde delas in i två teman: organisation och inget intresse. Utöver omvårdnadshandledning fanns flertalet andra forum där sjuksköterskor hade möjlighet att reflektera kring sin yrkesverksamhet. Handledning där handledaren hade en annan profession än sjuksköterska, tvärprofessionella reflektionsträffar, individuellt stöd för nyutexaminerade sjuksköterskor, reflektion vid en specifik händelse, daglig reflektion samt forum där huvudfokus inte var reflektion men där det fanns möjlighet att reflektera. Konklusion: Omvårdnadshandledning, enligt studiens definition, förekom på 15,4 procent av de undersökta avdelningarna och mottagningarna. Handledning där handledaren hade en annan profession än sjuksköterska förekom i lika stor utsträckning (15,4 procent) som omvårdnadshandledning. Utöver detta fanns flera andra forum där möjlighet till reflektion gavs.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hinder
omvårdnadshandledning
reflektion
sjuksköterska
telefonintervju
Handle http://hdl.handle.net/2043/22443 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics