"Vissa nötter är svårare att knäcka..." En intervjustudie om gymnasielärares nycklar till framgång för elever med bristande motivation

DSpace Repository

"Vissa nötter är svårare att knäcka..." En intervjustudie om gymnasielärares nycklar till framgång för elever med bristande motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title "Vissa nötter är svårare att knäcka..." En intervjustudie om gymnasielärares nycklar till framgång för elever med bristande motivation
Author Lindhe Essfors, Jeanette ; Kerr, Åse
Date 2017
English abstract
Abstract Kerr, Åse & Lindhe Essfors, Jeanette (2016). “Vissa nötter är svårare att knäcka än andra” En intervjustudie om gymnasielärares nycklar till framgång för elever med bristande motivation. ( Keys to reach students with a lack of motivation). Pedagogik, Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö högskola. This study with a theoretical base, within a sociocultural perspective, highlights the factors that increase the motivation to learn. Based on parts from previous research the concepts of consensus, participation, inclusion and learning environment emerged as keys to success. As a theoretical framework we use Illeris thoughts about internal and external motivation and the three dimensions, interaction, motivation and content. The study has its origins in our experience of the challenge to lead students with a lack of motivation to success.The aim is to study, interpret and understand what some secondary teachers perceive to be the keys to educational success for students with a lack of motivation. We have chosen a half-structured qualitative method to collect empirical data. The empirical material consists of focus group interviews with secondary school teachers based on key concepts and responsibilities at individual, group and organizational level. The results indicate that teachers assume that students are motivated when they begin their secondary studies and the prerequisites to take responsibility for the success. We also found that the teachers are demanding a broader management for building consensus through peer learning. To increase the motivation, changes has to be made in the teaching situation. Relationship skills and finding solutions in interaction with the environment are keys to success. Keywords: participation, focus group, inclusion, creative learning environment, learning in three dimensions, motivation.
Swedish abstract
Sammanfattning Kerr, Åse & Lindhe Essfors, Jeanette (2016). “Vissa nötter är svårare att knäcka än andra” En intervjustudie om gymnasielärares nycklar till framgång för elever med bristande motivation. (Keys to reach students with a lack of motivation). Pedagogik, Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö högskola. Denna studie belyser faktorer som ökar motivation till lärande. Som teoretiskt ramverk använder vi Illeris (2015) modell “Lärandets tre dimensioner”, samspel, drivkraft och innehåll, samt Säljös (2000) sociokuluturella perspektiv. Utifrån tidigare forskningsdel har begreppen samsyn, delaktighet, inkludering och lärmiljö framkommit som nycklar för framgång. Studien har sin upprinnelse i vår upplevelse av utmaningen i att leda elever med bristande motivation till framgång. Syftet är att studera, tolka och förstå vad några gymnasielärare uppfattar vara nycklar till studieframgång för elever med bristande motivation. Vi har valt en halvstrukturerad kvalitativ metod för att samla in empiri. Det empiriska materialet består av fokusgruppsintervju med gymnasielärare utifrån nyckelbegrepp och ansvarsfördelning på individ-, grupp- och organisationsnivå. Resultatet pekar mot att lärare tar för givet att elever är motiverade när de påbörjar sina gymnasiala studier och har grundförutsättningar för att själv ta ansvar för att lyckas. Vi har även konstaterat att lärarna efterfrågar ett utökat ledningsansvar för uppbyggnad av samsyn via kollegialt lärande. För ökad motivation ska förändringar göras i undervisningssituationen och inte hos eleven. Relationskompetensen och att hitta lösningar i samspel med omgivningen är nycklar till framgång. Nyckelord: delaktighet, fokusgrupp, inkludering, lärmiljö, lärandets tre dimensioner, motivation
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject delaktighet
fokusgrupp
inkludering
lärmiljö
lärandets tre dimensioner
motivation
sociokulturella perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/22456 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics