Svenska som andraspråk - intergerat i all undervisning

DSpace Repository

Svenska som andraspråk - intergerat i all undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenska som andraspråk - intergerat i all undervisning
Author Christensen, Carina ; Lantz-Jacobsson, Camilla
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Vårt syfte med detta examensarbete har varit att undersöka och beskriva hur undervisning av elever med svenska som andraspråk kan ske integrerat i klasser med elever som har svenska som modersmål. Som grund för våra undersökningar valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med pedagoger som undervisar enligt det arbetssätt vi har i fokus. Vi genomförde även observationer för att få se hur undervisningen kan utformas. Vårt empiriska material ställde vi därefter mot de teorier och styrdokument som vi bedömde vara relevanta. Våra problemställningar har varit: • Hur kan integrerad svenska som andraspråksundervisning utformas i grundskolan? • Vilka erfarenheter finns det hos undervisande pedagoger om att arbeta med integrerad svenska som andraspråksundervisning? • Utifrån vilka grundtankar planerar pedagogerna sin svenska som andraspråksundervisning? Våra resultat visar bland annat på vikten av att alla pedagoger, oavsett vilket ämne de undervisar i, har ansvar för andraspråkselevers språkutveckling och att pedagogerna därför bör ha utbildning i svenska som andraspråk. Skolledningens roll och ansvar har också framkommit som betydelsefull, men även den enskilde pedagogens sätt att utforma sin undervisning har visat sig vara av betydelse. Termerna interkulturalitet och interkulturellt perspektiv har under vår process med detta arbete mognat fram som de begrepp vilka kan sägas beskriva det integrerade arbetssätt vi har haft i fokus. Även pedagogernas grundtankar kring undervisning av elever med svenska som andraspråk kan härröras till dessa termer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject helhetssyn, integrerat, interkulturalitet, svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/2247 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics