Delaktighet, aktivitet och bollkontakt under idrottslektioner med bollen som redskap

DSpace Repository

Delaktighet, aktivitet och bollkontakt under idrottslektioner med bollen som redskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Delaktighet, aktivitet och bollkontakt under idrottslektioner med bollen som redskap
Author Lönnqvist, Sara ; Åberg, Susanne
Date 2006
English abstract
Titel: Delaktighet, aktivitet och bollkontakt under idrottslektioner med bollen som redskap. Författare: Sara Lönnqvist och Susanne Åberg Vi har undersökt hur bollen används som redskap i idrottsundervisningen utifrån begreppen delaktighet, aktivitet och bollkontakt. Syftet med vårt arbete var att undersöka hur pedagoger planerade och genomförde sin idrottsundervisning med bollen som redskap. Vi ville se om delaktighet, aktivitet och bollkontakt förekom på idrottslektionerna. Ytterligare ett syfte var att undersöka dessa begrepp ur ett genusperspektiv, för att se om det fanns skillnader mellan pojkars och flickors agerande under idrottslektioner. Våra frågeställningar var: 1. Hur genomför pedagoger sin idrottsundervisning med bollen som redskap? 2 a. Skiljer sig pojkars och flickors agerande åt under idrottslektioner där bollar ingår? b. Är alla elever delaktiga, aktiva och har bollkontakt under idrottslektionerna? 3. Vad är pedagogers syfte och hur tänker de kring sin planering av idrottsundervisningen med bollen som redskap? Vi har genomfört vår undersökning med hjälp av observationer och intervjuer. Personerna som deltog i observationerna och intervjuerna var fem idrottslärare. Klasserna som vi observerade var år 3-4. Våra slutsatser är att idrottslärarnas upplägg av lektionerna är avgörande när det handlade om elevernas delaktighet, aktivitet och bollkontakt under idrottslektionerna. Lektionernas upplägg spelar också stor roll när det gäller flickors och pojkars agerande under lektionerna. De skillnader vi såg var främst att pojkarna tog för sig och vågade mer än flickorna som ofta höll sig i skymundan av pojkarna. Men vi vill poängtera att det även fanns flickor som tog för sig och pojkar som höll sig i skymundan av de andra eleverna. Nyckelord: Aktivitet, bollkontakt, delaktighet och idrottsundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aktivitet
bollkontakt
delaktighet
idrottsundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2250 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics