Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv

DSpace Repository

Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv
Author Holgersson, Maria ; Holmgren, Linnéa
Date 2017
Swedish abstract
Denna undersökning syftade till att undersöka en specifik modell som benämns Upplevelsebaserat lärande. Undersökningen skedde ur ett lärarperspektiv. Materialet samlades in via fyra intervjuer med fem lärare på skolan som utarbetat modellen. Materialet kom att analyseras utifrån den sociokulturella teorin och pragmatismen. Resultatet visade att upplevelsen skapade möjligheter till språkutveckling genom att abstrakta begrepp får upplevas i verkligheten. Upplevelserna skapade också gemensamma utgångspunkter i klasserna som lärarna arbetar i. Av resultatet framkom att lärarna ser språkutvecklingsmöjligheter i arbetet med modellen. Lärarna uttryckte att varje del i arbetet var viktigt, men framhöll vissa metoder mer än andra. Resultatet visade även att lärarna kunde se stor utveckling vad gällde elevernas ordförråd och begreppsförståelse. Lärarna uttryckte också att de kunde se utveckling vad gällde elevernas textskapande och tilltro till den språkliga förmågan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject andraspråkselever
begreppsutveckling
förkunskaper
ordförråd
pragmatismen
sociokulturellt perspektiv
språkutveckling
stöttning
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/22538 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics