Mötet mellan skola och kulturinstitution

DSpace Repository

Mötet mellan skola och kulturinstitution

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mötet mellan skola och kulturinstitution
Author Hörnfalk, Linn
Date 2017
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka vad som sker i mötet mellan skolans och kulturinstitutionens verksamheter och uppdrag samt hur ett långsiktigt samarbete kan utvecklas. För att besvara och belysa detta valde jag att undersöka samarbetet mellan Uppåkraskolan och Uppåkras arkeologisk center (UAC) som i skrivande stund är i en inledande fas av ett samarbete. För att belysa hur ett välutbyggt samarbete mellan kulturinstitution och skola kan fungera valde jag även att titta på verksamheten som bedrivs på Fredriksdal museer och trädgårdar. Skolan ska verka för externa kontakter för att eleverna ska få insyn i närsamhället och kultur-, arbets- och föreningslivet. Men kontakten handlar inte bara om det fysiska mötet. Det inkluderar även influenser, lagar och olika slags bagage som inte kan förbises och som kan skapa problem om man inte reflekterar över dem, vilket är anledningen till att examensarbetet görs. I teoridelen beskrivs historiebruk, publik historia och publik arkeologi, dels som begrepp men också som företeelser inom skola och kulturinstitution. Jag valde att genomföra semistruktuerade intervjuer av anställd och chef i de respektive verksamheterna samt en kulturpedagog på Fredriksdal. Intervjuerna analyserades kvalitativt och det insamlade materialet kodades. Kodningen skedde genom nyckelord som möjligheter, begränsningar, historiebruk, kommunen och långvarigt samarbete. Resultatet av arbetet visar att såväl skola som kulturinstitution ser många möjligheter men också begränsningar i ett samarbete. Möjligheterna handlar om nya perspektiv på undervisning såsom ämnesintegrering och lokala arrangemang för samhället. Begränsningar berör tiden det tar att planera och genomföra, om drivna personer i verksamheten slutar samt att Uppåkraskolan är en nystartad skola utan rutiner och utarbetade handlingsplaner. Resultatet visar också att de har liten insyn i varandras verksamheter men att de gärna ser att UAC:s verksamhet genomsyrar skolans verksamhet. Verksamheterna ser kommunen som en aktiv del i mötet. Skolan och kulturinstitutionen har förmedling gemensamt i uppdrag och verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Use of history
Public history
Public archaeology
Handle http://hdl.handle.net/2043/22550 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics