Barns språkutveckling i musik- och dramaundervisning

DSpace Repository

Barns språkutveckling i musik- och dramaundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns språkutveckling i musik- och dramaundervisning
Author Rofors, Hilda ; Lundberg, Lovisa
Date 2017
English abstract
-
Swedish abstract
Ändamålet med vår studie är att undersöka vilka möjligheter till språkutveckling som finns i musik- och dramaundervisning med barn. I vårt arbete har vi begränsat oss till barn i de yngre åldrarna som är de vi utbildar oss till att undervisa, det vill säga de i förskoleklass till årskurs tre. Vi har observerat tre lektioner som inkluderar musik och/eller drama – en danslektion, en dramalektion samt en rytmiklektion. Vi har även intervjuat den danspedagog, dramapedagog respektive brasspedagog och de två rytmikpedagoger som höll i dessa pass. Vi frågar oss vilka aktiviteter i de observerade lektionerna som kan verka språkutvecklande för barnen och på vilka sätt utveckling av olika språkliga förmågor stöttas. Vi vill också komma åt musik- och dramapedagogernas syn på deras undervisning kopplat till språkutveckling. Det empiriska materialet granskades och resultatet analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att pedagogerna har en mycket positiv inställning till musik- och dramaundervisning med tanke på att det gynnar elevers språkutveckling. De förespråkar alla ett varierat arbetssätt där eleverna får möjlighet använda sig av olika uttryckssätt, vilket gör att barnens olika förmågor och behov är i fokus. Resultatet visar även hur eleverna får möjlighet att utveckla förmågan att använda språkets semiotiska, retoriska och utpekande funktion samt begreppsförståelse i samband med att de får använda sin kreativa förmåga och fantasi. Pedagogerna ser även sin stöttande roll som betydelsefull i undervisningen samtidigt som de låter elevernas inflytande, tankar, idéer och åsikter komma i första hand. Slutligen framkom det att pedagogerna känner en oro för att dessa arbetssätt får för liten plats i grundskolan och att det bland annat kan bero på lärarnas brist på kunskap och tid.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject dans
drama
musik
rytmik
sociokulturella perspektivet
språkutveckling
Vygotskij
Handle http://hdl.handle.net/2043/22552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics