Från ingenstans till överallt. Matematik i praktiken för yngre barn i förskolan

DSpace Repository

Från ingenstans till överallt. Matematik i praktiken för yngre barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från ingenstans till överallt. Matematik i praktiken för yngre barn i förskolan
Author Delin-Hansson, Anna
Date 2017
Swedish abstract
Abstract Syftet med studien är att undersöka hur praktiserandet av matematiken har utvecklats genom matematiklyftet på yngre barns avdelningar på en förskola. Studien har genomförts utifrån observationer och pedagogers tankar om hur matematiklyftet inverkar på verksamheten. För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har jag baserat studien på tre intervjuer med verksamma pedagoger. De har alla olika lång yrkeserfarenhet. De arbetar på samma förskola och har olika erfarenheter inom barnomsorgen. Jag har använt mig av kvalitativ mikroetnografi och valt att utgå ifrån den semi-strukturerade intervjumetoden. I observationerna har jag valt att använda icke deltagande observationer och skuggning. Jag har valt att analysera mitt material utifrån det sociokulturella perspektivet och begreppen kommunikation och interaktion samt utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter. Resultatet av min studie visar att pedagogerna behövde en mer fördjupad kunskap kring matematik för att synliggöra det för sig själva och barnen i verksamheten. Genom matematiklyftet har pedagogerna skapat en större förståelse och ett förhållningssätt till matematiken vilket blir synligt i observationerna som jag har gjort på förskolan. I resultatet synliggörs det hur pedagogerna använder sig av Bishops matematiska aktiviteter för att konkretisera matematiken som finns i deras vardag och på detta sätt blir det tydligare för pedagogerna att sätta ord på det de gör. Resultatet i studien påvisar att matematiklyftet har skapat en större medvetenhet kring matematiken för pedagogerna. Genom deras förändrade kunskap och förhållningssätt till matematiken kan de påverka barnens lärande positivt. Ur ett sociokulturellt perspektiv visar resultatet att miljö och artefakterna har betydelse för interaktionen och kommunikationen i barns matematiska utforskande.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Interaktion
kommunikation
matematik
matematiklyftet
matematiska aktiviteter
miljö
Pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/22571 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics