"Massa blod här bakom!" vs. "Jag är så bra på hjärtan." Om hur pojkar och flickor konstruerar genus i sitt bildskapande.

DSpace Repository

"Massa blod här bakom!" vs. "Jag är så bra på hjärtan." Om hur pojkar och flickor konstruerar genus i sitt bildskapande.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Massa blod här bakom!" vs. "Jag är så bra på hjärtan." Om hur pojkar och flickor konstruerar genus i sitt bildskapande.
Author Wästerberg, Nadja
Date 2017
Swedish abstract
Föreliggande studie har för avsikt att utreda hur barn konstruerar kön vid fria bildskapande aktiviteter i förskolan. Studiens syfte är att undersöka hur pojkar och flickor uttrycker könstillhörighet i sina val av motiv. Studien utgår från ett förhållningssätt där barn inte ses på som könsneutrala utom som antingen tillhörande det biologiska könet pojke eller flicka. Detta utan att tillskriva begreppen biologiskt fastställda egenskaper. Tidigare forskning visar att pojkar och flickor möts av olika förväntningar på grund av sin könstillhörighet och att genus skapas i sociala processer. För att kunna undersöka om, och i så fall hur, barn uttrycker könstillhörighet vid fria bildskapande aktiviteter i förskolan tar föreliggande studie utgångspunkt i genusteori. Perspektivet används för att belysa hur samhälleliga strukturer om genus visar sig i barns fria bildskapande. Vidare appliceras ett sociokulturellt perspektiv på studien då synsättet förstår bilder som tillhörande ett socialt sammanhang. Genom deltagande observation och halvstrukturerade intervjuer har lika många bilder från pojkar som flickor samlats in och utgör tillsammans med samtalen studiens empiri. Materialet analyserades med hjälp av olika tematiserade underrubriker och resultat uppvisar könsrelaterade motivskillnader. Pojkar och flickor väljer många gånger, traditionellt sett, könskodade motiv och är således med och konstruerar och reproducerar stereotypa könsroller.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Genus
Förskola
Könsmönster
Genuskontrakt
Bildskapande
Könstillhörighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/22591 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics