Nyanlända föräldrars röster om den svenska förskolan

DSpace Repository

Nyanlända föräldrars röster om den svenska förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända föräldrars röster om den svenska förskolan
Author Warntoft, Emelie ; Mihalic, Martina
Date 2017
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka och beskriva sex nyanlända föräldrars uppfattningar om mötet med den svenska förskolan. Studien handlar om nyanlända föräldrars syn på bemötandet av personal i den svenska förskolan, samverkan samt vilka kommunikativa möjligheter och hinder föräldrarna har upplevt i kontakten med förskolan. Vår studie kommer att utgå från den franska filosofen Pierre Bourdieu och hans forskning kring det sociala och kulturella arvet. Den valda metoden för studien är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där urvalet är nyanlända föräldrar, som kommer från europeiska länder. Det vi har lagt fokus på är en mindre grupp föräldrar som kommer från forna Jugoslavien. Resultatet av studien visar att det sociala nätverket, språkbegränsningar, kommunikationen, den kulturella bakgrunden, otillräcklig kunskap om den svenska förskolan samt otillräcklig kunskap om nyanlända föräldrar påverkar samverkan mellan hemmet och förskolan. Slutsatsen av det empiriska materialet i relation till teorier och tidigare forskning, visar att ett bra bemötande och förståelse mellan nyanlända föräldrar och personalen på förskolan, handlar om att visa respekt för varandra.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject bemötande
föräldrar
nyanländ
pedagoger
social nätverk
Handle http://hdl.handle.net/2043/22595 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics