Lek och lärande i förskolan - sex förskollärares syn på barns lek och lärande

DSpace Repository

Lek och lärande i förskolan - sex förskollärares syn på barns lek och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek och lärande i förskolan - sex förskollärares syn på barns lek och lärande
Author Lindh, Caroline ; Lundgren, Chrstina
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med studien är att få en djupare förståelse och en ökad kunskap om förskollärares syn på begreppen lek och lärande i förskolan. Anses lek och lärande hänga ihop eller är det två skilda begrepp? För att uppnå studiens syfte, samt besvara frågeställningarna, har vi använt oss av kvali-tativ intervjumetod för att samla in empirin. Sex förskollärare på två olika förskolor har intervjuats utifrån följande teman, lek och lärande, pedagogers förhållningssätt, kun-skaper och färdigheter, samt den pedagogiska miljön. Studien grundas i ett sociokulturellt perspektiv, vilkas grundtankar är att människor lär och utvecklas i ett socialt sammanhang. Studien visar på att förskollärarnas ser på begreppen lek och lärande som en helhet, samt att barn lär i samspel med andra barn och vuxna. Förskollärarna anser att verksamheten till stor del är styrd av pedagoger vilket leder till mindre utrymme för spontan och fri lek. Resultatet visar även att förskollärarna anser att egenskaper som lyhörd, engagerad och närvarande är grundläggande hos pedagoger för att kunna skapa ett lustfyllt lärande för barnen. De menar även att utformandet av miljön är viktig för barns utveckling och lärande. Vår slutsats utifrån resultatet är att leken är ett viktig redskap i barns vardag för att ut-veckla lärandet. Det är dock viktigt att inte glömma att leka också ska vara roligt och lustfyllt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Lek
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/22596 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics