"Det gäller att ha atmosfären" En kvalitativ studie om synen på förskolans skapande verksamhet

DSpace Repository

"Det gäller att ha atmosfären" En kvalitativ studie om synen på förskolans skapande verksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det gäller att ha atmosfären" En kvalitativ studie om synen på förskolans skapande verksamhet
Author Klintberg, Malin
Date 2017
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på den funktion ateljén och den skapande verksamheten fyller i barns vardag samt i relation till övrig pedagogisk verksamhet och förskolemiljö. Empirin kommer huvudsakligen från intervjuer av tre förskollärare, men även från observationer av tre förskoleavdelningars ateljémiljö. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Studiens teoretiska perspektiv som analysen bygger på är Michel Foucaults maktteorier samt kreativitetsbegreppet. Studiens resultat visar bland annat att det finns en spänning mellan barns frihet i skapandet och deras möjlighet till kreativa tänkande. Förskollärarnas förhållningssätt blir då viktigt för att barnen, i kommunikationen kring skapandet, inte ska känna att det finns ett ”rätt sätt” att skapa, vilket kan leda till normalisering. Studien visar även att förskollärarna har ett förhållningssätt som är öppet för viss tidsmässig flexibilitet och att detta gynnar barnens kreativa process. Men en dold styrning framträder också, där barnen får en känsla av mer frihet och inflytande över dagens tidsmässiga inrutning än vad de egentligen har.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Ateljé
Frihet
Förskola
Handlingsfrihet
Inflytande
Kreativitet
Makt
Skapande
Handle http://hdl.handle.net/2043/22597 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics