Hur handskas man med bråkstakar i skolans värld?

DSpace Repository

Hur handskas man med bråkstakar i skolans värld?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur handskas man med bråkstakar i skolans värld?
Author Nordsund, Cornelia ; Persson, Jessica
Date 2006
English abstract
Vi är två lärarstuderande, Cornelia Nordsund och Jessica Persson, som går sista terminen med inriktningen Barn och ungdomsvetenskap, 140p, på Malmö Högskola. Denna c-uppsats har vi valt att kalla Hur handskas man med bråkstakar i skolans värld? Arbetet handlar om konflikthantering. Våra problemformuleringar lyder: • Hur kan man arbeta förebyggande med konflikter som berör elever i grundskolan? • Vilka metoder kan pedagogen använda för att lösa akuta konflikter? • Förekommer det mer konflikter idag mellan elever i grundskolan än för 10 år sedan och på vilket sätt skiljer de sig? • I vad bottnar de vanligaste konflikterna bland elever i dag enligt pedagoger? • Vilka skillnader finns i en mångkulturell skola i jämförelse med en icke mångkulturell skola när det gäller konflikter enligt pedagogernas erfarenheter på respektive skola? Spelar elevens bakgrund någon roll när det gäller synen på våld och konflikter? • Vad säger skolans styrdokument om hur man skall lösa konflikter? • Vilka skillnader finns i Lgr 80 respektive LpO 94 när det gäller konflikthantering? Vårt syfte med arbetet är att bli mer professionella i vår roll som pedagoger när det gäller konflikthantering. De metoder vi har använt oss av är textundersökning och intervjuer. Vi har intervjuat sex pedagoger på två skolor. Ett av de viktigaste resultaten är hur viktigt det är att man som pedagog är säker på metoder i konflikthantering i det förebyggande arbetet och i akuta situationer. Det var intressant att se hur konflikterna i skolan ändrats över tid, till exempel har språket blivit grövre och i och med mötet mellan nya språkgrupper, har nya skällsord uppkommit.
Swedish abstract
Syftet med vår c-uppsats är att bli säkrare i rollen som pedagoger. Först och främst vill vi ta reda på hur man som pedagog kan arbeta förebyggande med konflikter i skolan. På så sätt hoppas vi att konflikterna kommer att minska i klassen. Vi vill också förstå vad konflikterna bottnar i, varför och hur de uppstår. Med dessa fördjupade kunskaper tror vi att vi får fler redskap att lättare lösa konflikter på ett bättre sätt. Syftet är också att få klarhet i vilka metoder man som lärare kan och får ta till när en konflikt uppstår. Vi vill också ta reda på om konflikter är vanligare idag än förr och om konflikterna skiljer sig i en mångkulturell skola respektive icke mångkulturell skola. Intentionen är att kunna agera på ett professionellt sätt när det gäller konflikthantering och förhoppningsvis även kunna delge andra om förslag om hur man som pedagog kan lösa konflikter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject konflikt
konflikthantering
konfliktlösning
läroplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2260 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics