Young girls and eating disorders: A study about how school staff perceive and prevent eating disorders among young girls

DSpace Repository

Young girls and eating disorders: A study about how school staff perceive and prevent eating disorders among young girls

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Young girls and eating disorders: A study about how school staff perceive and prevent eating disorders among young girls
Author Zad, Amanda
Date 2017
English abstract
The main purpose of this study was to find out the view of the school staff on why eating disorders arise among young girls and which methods the school staff use for prevention. The empirical data is based on qualitative semi-structured interviews with two school counselors, two school nurses and a school psychologist in a medium-sized Swedish town. Four main themes were identified in the interviews which were: Different kinds of external influences, Adolescents have the greatest tendency to develop eating disorders, Prevention methods and School staff lack sustainable methods. The analysis of the themes that emerged from the study can provide an understanding of how school staff preventively work with young girls and eating disorder problems and the factors that are perceived to be contributing to a developing eating disorder. In summary, the study showed that school staff, at large, perceive that factors such as self-esteem, demands and stress, concentration difficulties, as well as the media and beauty ideals can contribute to a developing eating disorder. Furthermore, the study showed that school staff do try to work preventively with the eating disorder problems by reacting to changes in behavior and talking with both parents and students, but also by working with the self-esteem amongst girls. No common sustainable methods were found in the school staff’s work with young girls that tend to develop an eating disorder in which the majority of respondents appear to be in need of this.
Swedish abstract
Det huvudsakliga syftet i denna studie var att ta reda på skolpersonals uppfattning om varför ätstörningar uppstår bland unga flickor samt vilka metoder de använder sig av i förebyggande syfte för att motverka ett ätstörningsutvecklande. Empirin bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer bestående av två skolkuratorer, två skolsköterskor samt en skolpsykolog i en mellanstor svensk stad. Fyra huvudteman identifierades i intervjuerna vilka var: Olika typer av yttre påverkan, Tonåringar har störst tendens att utveckla ätstörningar, Preventiva metoder samt Skolpersonal saknar hållbara metoder. Analysen av de teman som framkom i studien kan ge en förståelse för hur skolpersonal preventivt arbetar med unga flickor och ätstörningsproblematik samt vilka faktorer som uppfattas vara bidragande till ett ätstörningsutvecklande. Sammanfattningsvis visar studien att skolpersonal i stort uppfattar att faktorer såsom självkänsla, krav och stress, koncentrationssvårigheter samt media och skönhetsideal kan bidra till ett ätstörningsutvecklande. Vidare visar studien att skolpersonal gör försök att arbeta preventivt med ätstörningsproblematik genom att reagera på förändrat beteende och samtala med vårdnadshavare och elev men även genom att arbeta med självkänslan hos flickorna. Det framkommer dock inga gemensamma hållbara metoder i skolpersonalens arbetssätt med unga flickor som tenderar att utveckla en ätstörning där flertalet informanter tycks vara i behov av detta.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject bronfenbrenner’s ecological model
eating disorder
salutogenesis perspective
school staff
prevention
young girls
Handle http://hdl.handle.net/2043/22631 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics