Hur teoretisk kunskap eller praktiskt arbete påverkar elevers lärande beroende på vad som introduceras först

DSpace Repository

Hur teoretisk kunskap eller praktiskt arbete påverkar elevers lärande beroende på vad som introduceras först

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur teoretisk kunskap eller praktiskt arbete påverkar elevers lärande beroende på vad som introduceras först
Author Nilsson, Emmie ; Ohlson, Micaela
Date 2017
English abstract
This study aims at investigating and analyzing the impact it has on student learning depending on whether theory or practical work is introduced first in science education. During the course of work, learning has largely been about language development. In the study we have used qualitative interviews when we interviewed class teachers. They were made to find out the students' previous experiences of work in science and if there were any reasons for the distribution of the students in the different half classes. We have also conducted observations. First, a lesson was conducted where we learned about the students' prior knowledge. Thereafter four lessons were conducted with solutions and mixtures, where the students were observed. Data was collected using audio recording that we then transcribed. Two out of four lessons were introduced with practical work first and the other two lessons were introduced with theory first. Finally, a lesson was conducted in which the focus was on evaluating how the students devoted themselves to the new knowledge, depending on whether practical work or theory was introduced first in teaching by the students once again filling in their mind maps as they also had to do in the preaching lesson. Once we have interpreted all the data we collected, we have used content analysis. The result was that from the students' mind maps we could see that the students had expanded their words and explanations and overall their knowledge had improved. We also got a result that showed that depending on whether practical work or theory was introduced at first, small differences could be visualized, such as motivation and creativity. There were also differences in pupils' language development in how they used everyday language, hybrid language and school language depending on whether practical work or theory was introduced first. The conclusions were that there was no significant significance for pupils' learning if theory or practical work was introduced first. Further conclusions are that it is necessary to have allocated time in the lesson so that students will be able to combine theory and practical work to contribute to meaningful learning where they can see the whole. Another conclusion is that in lessons where practical work was first introduced, students can see from everyday language to hybrid language into school language, and in lessons where theory was introduced first, students have passed from everyday language to school language almost instantly.
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka och analysera vilken påverkan det har på elevers lärande beroende på om teori eller praktiskt arbete introduceras först i naturvetenskaplig undervisning. Under arbetets gång har lärande till största del kommit att handla om språkutveckling. I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer när vi intervjuade klasslärarna. De gjordes för att få reda på elevernas tidigare erfarenheter av arbete inom naturvetenskap samt om det fanns några anledningar till fördelningen av eleverna i de olika halvklasserna. Vi har även genomfört observationer. Först genomfördes en lektion där vi tog reda på elevernas förkunskaper. Därefter genomfördes fyra lektioner med lösningar respektive blandningar, där eleverna observerades. Data samlades in med hjälp av ljudinspelning som vi sedan transkriberade. Två av fyra lektioner introducerades med praktiskt arbete först och de två andra lektionerna introducerades med teori först. Avslutningsvis genomfördes en lektion där fokus låg på utvärdering av hur eleverna tillägnat sig de nya kunskaperna beroende på om praktiskt arbete eller teori introducerades först i undervisningen genom att eleverna återigen fick fylla i sina tankekartor som de även fått göra i förkunskapslektionen. När vi har tolkat all data vi samlat in har vi använt oss av innehållsanalys. Resultatet blev att utifrån elevernas tankekartor kunde vi se att eleverna hade utökat sina ord och förklaringar och överlag hade deras kunskap förbättras. Vi fick även ett resultat som visade på att beroende på om praktiskt arbete eller teori introducerats först kunde små skillnader synliggöras som till exempel motivation samt kreativitet. Det fanns även skillnader i elevernas språkutveckling i hur de använde vardagsspråk, hybridspråk och skolspråk beroende på om praktiskt arbete eller teori introducerats först. Slutsatserna blev att det inte har någon markant betydelse för elevers lärande om teori eller praktiskt arbete introducerats först. Ytterligare slutsatser är att det är nödvändigt att ha avsatt tid i lektionen för att eleverna ska få möjlighet att föra samman teori och praktiskt arbete för att det ska bidra till ett meningsfullt lärande där de kan se helheten. En annan slutsats är att i lektioner där praktiskt arbete introducerats först kan man se att eleverna gått från vardagsspråk till hybridspråk till skolspråk och i lektioner där teori introducerats först har eleverna gått från vardagsspråk till skolspråk nästan direkt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject children
classroom
framework
introduction
learning
practical work
science
student
teacher
teaching
theory
Handle http://hdl.handle.net/2043/22635 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics