The clinical success, survival and failure of titanium-ceramic tooth-supported constructions submitted to patients at the Faculty of Odontology, Malmö University - A retrospective clinical study

DSpace Repository

The clinical success, survival and failure of titanium-ceramic tooth-supported constructions submitted to patients at the Faculty of Odontology, Malmö University - A retrospective clinical study

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The clinical success, survival and failure of titanium-ceramic tooth-supported constructions submitted to patients at the Faculty of Odontology, Malmö University - A retrospective clinical study
Author Blom, Åsa ; Mahlberg, Marie
Date 2017
English abstract
Aim: The aim of this study was to evaluate the clinical success, survival and failure rate of titanium-ceramic single crowns (SCs) and fixed dental prostheses (FDPs) submitted to patients at the Faculty of Odontology, Malmö University. Materials and Method: To answer the research question, patients with SCs and/or FDPs made in titanium-ceramic at the Faculty of Odontology, Malmö University, between year 2011-2015, were identified and later examined by, two dental students during their eight semester (April 2016), with a visual-tactile method. Results: The study contained a total of 47 participating patients, this outcome represented 69 % of all the patients found matching the inclusion and exclusion criteria during the patient selection. Out of the 47 participants, 67 restorations were obtained and examined. The 67 restorations that were included in the study had a mean age of 35 months and a median age of 29 months. Out of these, 47 were SCs and 20 were FDPs. The clinical success, survival and failure rate of the SCs were 55%, 43% and 2%, respectively. The clinical success, survival and failure rate of the FDPs were 15%, 70% and 15%, respectively. Conclusion: Within limits of this study the following conclusions were made: •The titan-ceramic SCs submitted to patients at the Faculty of Odontology, Malmö University had a higher success rate compared to the FDPs. •The results indicate an overall high and acceptable success and survival rate for the titan-ceramic restorations.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utvärdera kliniskt lyckande, överlevnad och misslyckande för metal-keramiska singelkronor och broar med underkonstruktion av titan som lämnats ut till patienter på Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Material och metod: För att svara på den aktuella frågeställningen identifierades patienter som mellan åren 2011-2015 fått fastsittande protetiska konstruktioner i titan-keramik, på Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Patienterna undersöktes av två tandläkarstudenter, under deras åttonde termin (april 2016), med visuell-taktil metod. Resultat: 47 stycken patienter ingick i studien, detta motsvarade 69% av alla patienter som matchade inklusions - och exklusionskriterierna. Hos dessa 47 patienter fanns totalt 67 konstruktioner med en medelålder på 35 månader och en medianålder på 29 månader. Av de inkluderade konstruktionerna var 47 stycken singelkronor och 20 broar. Den kliniska lyckande, överlevnad och misslyckande frekvensen för singelkronorna var 55%, 43% och 2%, medan den för broarna var 15%, 70% och 15%. Slutsats: Inom studiens begränsningar har följande slutsatser dragits: •De titan-keramiska singelkronorna utlämnade till patienter på Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, hade en högre lyckandefrekvens än de titan-keramiska broarna. •Resultatet indikerade en övergripande hög lyckande- och överlevnadsfrekvens för titan-keramiska konstruktioner.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 37
Language eng (iso)
Subject tooth-supported constructions
titanium-ceramic
titanium-ceramic single crown
titanium-ceramic fixed dental protheses
clinical success
clinical survival
clinical failure
Handle http://hdl.handle.net/2043/22662 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics