Den goda viljan - lärarrelationens betydelse för elevers lärande

DSpace Repository

Den goda viljan - lärarrelationens betydelse för elevers lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den goda viljan - lärarrelationens betydelse för elevers lärande
Author Norrman, Susanne ; Rosén, Elisabeth
Date 2006
English abstract
Good will - The importance of teacher relation for students’ education
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att beskriva elevers uppfattningar om positiva möten med lärare samt visa på relationers betydelse för elevers betygsutveckling. Vi ville undersöka om det fanns variationer och mönster mellan olika elevers uppfattningar om goda relationer beroende på vilka betyg de har. Arbetet har en fenomenologisk ansats då vi utifrån intervjuer med eleverna vill ta del av deras uppfattningar om goda relationer. Elevernas uttalanden förankras i litteratur och begreppsförklaringar för att nå en fördjupad förståelse. Sammanfattningsvis visar våra resultat att elevernas uppfattningar om goda möten handlar mest om lärares förmåga till engagemang och empati. De anser också att kvaliteten på relationerna till lärarna har stor betydelse för deras betygsutveckling. Det finns dessutom skillnader mellan eleverna på hur de vill bli bemötta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject relationer
möten
subjekt
objekt
betyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/2270 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics