Forskningsbasering av skolan ur ett professionsperspektiv

DSpace Repository

Forskningsbasering av skolan ur ett professionsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Forskningsbasering av skolan ur ett professionsperspektiv
Author Lock Johansson, Kristin
Date 2016
Swedish abstract
Detta examensarbete studerar den ambition som finns att forskningsbasera den svenska skolan. Dels har ett specifikt utbildningsinitiativ studerats - forskarutbildning för lärare - och därtill har direktiv till det nybildade Skolforskningsinstitutet undersökts. Med dessa två inriktningar finns en förhoppning om att teckna en bild kring forskningsbaseringens motiv, uttryck och utmaningar. Med avstamp i ett professionsteoretiskt ramverk ställs följande frågeställningar: Vilka motiv ligger bakom intentionerna att forskningsbasera den svenska skolan? Hur kan intentionerna att forskningsbasera skolan förstås utifrån de som representeras av Skolforskningsinstitutet? Hur kan ambitionen att forskningsbasera skolan förstås utifrån ett initiativ som forskarutbildning för lärare? Hur kan lärarprofessionens karakteristika enligt professionsteori förklara utmaningar med ambitionen att forskningsbasera skolan? Syftet med studien är att analysera och förstå ambitionen att forskningsbasera skolans verksamhet. Genom att använda ett professionsperspektiv finns samtidigt intentionen att nyansera diskussionen om forskning för skolan och bidra med en analys kring de utmaningar som kan uppstå när skolverksamheten ska bli forskningsbaserad. Den teoretiska stommen utgörs av sociologen Thomas Brantes professionsteori. Frågeställningarna undersöks med hjälp av en dokumentanalys. Exempel på dokument som har studerats är regeringsdirektiv, statliga offentliga utredningar (SOU), propositioner och rapporter. Materialet har studerats genom en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. I fallet med forskarutbildning för lärare visar uppsatsen att forskningsbaseringen av skolan tenderar att bli top-down styrd. Detta kan möjligen förklara vissa utmaningar med att implementera forskningsresultat i skolans verksamhet. I en vidare analys av top-down styrning kan forskningsbasering betraktas som ett professionaliseringssträvande. En slutsats är att forskningsbasering av skolan riskerar att i förlängningen politiseras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject forskningsbasering
forskningsbasering av skolan
forskningsanknytning
forskarutbildning för lärare
lärarprofession
professionsteori
professionsstudier
Thomas Brante
Handle http://hdl.handle.net/2043/22701 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics